Input:

126/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), platné do 31.12.1994 Archiv

č. 126/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), platné do 31.12.1994
[zrušeno č. 266/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 20. června 1964
o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle §4 a 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Při výstavbě vlečky je stavebník povinen předložit přípravnou dokumentaci k posouzení drážnímu správnímu orgánu. Před zahájením projekčních prací je nutno dohodnout možnosti, způsob a podmínky připojení vlečky na dráhu celostátní (dále jen „železnice“) a všechny jiné důležité otázky budoucího styku železnice s vlečkou.
(2) Vlečku zřizuje, udržuje a provozuje organizace, která ji má ve správě (dále jen „vlečkař“). Vlečkař je povinen zachovávat ustanovení Pravidel technického provozu vleček.1)
(3) Vložení, údržbu a obnovu odbočné výhybky vlečky, ležící v koleji železnice, provádějí na náklad vlečkaře Československé státní dráhy (dále jen „ČSD“). Zařízení vlečky v obvodu železnice udržují a obsluhují ČSD na náklad vlečkaře; mimo tento obvod jen tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost provozu na železnici.
(4) Provoz na vlečce může být zahájen (prováděn), je-li mezi ČSD a vlečkařem uzavřena vlečková smlouva.
(5) Ve vlečkové smlouvě se určí tarifní stanice vlečky a přípojová stanice vlečky. Tarifní stanice vlečky je stanicí odesílací a stanicí určení pro zásilky vlečkaře přepravované po železnici. Přípojová stanice vlečky má být tarifní stanicí vlečky; odchylky stanoví ministerstvo dopravy tarifem.
§ 2
Vlečkový a přípojový provoz
(1) Provoz na vlečce se dělí na přípojový provoz a vlečkový provoz. N vlečce, kde se stýká přípojový provoz s provozem vlečkovým, stanoví se místo vzájemné odevzdávky vozů (zásilek) mezi ČSD a vlečkařem (dále jen „místo odevzdávky“). Místo odevzdávky má být na vlečce co nejblíže k místu, kde vlečka odbočuje z koleje železnice. Místo odevzdávky určuje vlečková smlouva.
(2) Přípojovým provozem se rozumí přistavování vozů na místo odevzdávky a jejich odsun z tohoto místa na železnici. Přípojový provoz je prováděn nepřetržitě (ve dne i v noci, o nedělích a svátcích i v jiných dnech pracovního klidu) obsluhami, které stanoví přípojová stanice po projednání s vlečkařem.
(3) ČSD mohou z provozních důvodů dočasně přerušit nebo omezit přípojový provoz. Jsou povinny o tom vlečkaře nejméně 7 dnů předem vyrozumět, aby mohl učinit potřebná opatření. ČSD přitom stanoví místo pro odevzdání nebo převzetí zásilek vlečkaře.
(4) Vlečkovým provozem se rozumí doprava vozů po vlečce z místa odevzdávky dále na vlečku a opačně, jakož i ostatní provoz po této části vlečky.
(5) Přípojový provoz provádějí ČSD na náklad vlečkaře. Vlečkový provoz provádí vlečkař; vlečková smlouva může stanovit jinak.
§ 3
Přechod vozidel
(1) Ze železnice na vlečku a opačně mohou přecházet vozy určené k vyložení nebo naložení