Input:

126/1962 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 31.12.1986 Archiv

č. 126/1962 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 31.12.1986
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1962,
kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:
Zřízení interrupčních komisí
§ 1
(1)  Okresní národní výbory, obvodní národní výbory v Praze a městské národní výbory v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni (dále jen „okresní národní výbory”) zřizují okresní interrupční komisi jako užší komisi při zdravotnické komisi a pověřují ji působností ve věci provádění řízení o umělém přerušení těhotenství. Podle potřeby mohou zřídit i více takových interrupčních komisí, a to zpravidla pro každou nemocnici s poliklinikou.
(2)  Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen „krajské národní výbory”) zřizují krajskou interrupční komisi jako užší komisi při zdravotnické komisi a pověřují ji rozhodováním o odvolání proti rozhodnutím okresních interrupčních komisí.
§ 2
(1)  Okresní a krajské interrupční komise jsou tříčlenné.
(2)  Okresní národní výbor volí pro každou okresní interrupční komisi
a)  předsedu z řad poslanců národního výboru, zpravidla z členů zdravotnické komise,
b)  jednoho člena z řad členů okresní populační komise, a není-li tato zřízena, z řad poslanců městského nebo místního národního výboru, členek výborů žen nebo zástupců okresní odborové rady,
c)  jednoho lékaře, a to přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky.
(3)  Krajské národní výbory volí pro krajskou interrupční komisi
a)  předsedu z řad poslanců národního výboru, zpravidla z členů zdravotnické komise,
b)  jednoho člena z řad členů krajské populační komise, a není-li tato zřízena, z řad členek výboru žen nebo zástupců krajské odborové rady,
c)  jednoho lékaře, a to krajského lékaře pro péči o ženu a dítě.
(4)  Okresní a krajské národní výbory volí za každého člena interrupční komise náhradníka stejným způsobem.
(5)  V případě potřeby může být k jednání přizván další odborník, z jehož oboru je lékařská indikace nebo kontraindikace.
(6)  Na členy interrupčních komisí se vztahují předpisy vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, ve znění vládního nařízení č. 189/1960 Sb.
§ 3
(1)  Okresní interrupční komise provádějí rozbor důvodů, které vedou ženy k podávání žádostí o umělé přerušení těhotenství, a projednávají s příslušnými orgány okresního národního výboru opatření k odstranění jejich příčin. O své činnosti podávají zprávy zdravotnické komisi okresního národního výboru. Zdravotnická komise okresního národního výboru předkládá v těsné součinnosti souhrnné zprávy s návrhy opatření radě okresního národního výboru.
(2)  Obdobnou činnost vykonávají i krajské interrupční komise.
Podmínky umělého přerušení těhotenství
§ 4
Těhotenství lze