Input:

126/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb. Garance

č. 126/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 30. října 1961
o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 zákona č. 100/1961 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami (dále jen „zákon“):
§ 1
O náhradě za československý majetek v Rumunské lidové republice, na který se vztahuje Dohoda uzavřená dne 3. srpna 1960 mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek, vyhlášená vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 51/1961 Sb., bude provedeno řízení, avšak jen, bude-li podána přihláška k náhradě za tento majetek.
§ 2
(1) K řízení o náhradě mohou být přihlášeny jen
a) pohledávky a nároky všeho druhu, vzniklé přede dnem 31. prosince 1948 a zaniklé podle Dohody (§ 1) nebo podle § 1 zákona, které měly dne 3. srpna 1960 československé právnické osoby proti rumunským fyzickým a právnickým osobám a československé fyzické osoby proti rumunským právnickým osobám,1)
b) majetek a práva (dále jen „majetek“) dotčený do 3. srpna 1960 rumunskými znárodňovacími a vyvlastňovacími nebo jinými zákonnými opatřeními vlastnická práva omezujícími nebo odnímajícími, jestliže tento majetek patřil československé právnické nebo fyzické osobě, jak v den, kdy bylo učiněno uvedené opatření, tak dne 3. srpna 1960.
(2) Za československé právnické osoby se považují ty, které byly československými právnickými osobami jak v den, kdy bylo učiněno uvedené opatření, tak dne 3. srpna 1960. Za československé fyzické osoby se považují