Input:

126/1960 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 126/1960 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, platné do 31.12.1967
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 4. srpna 1960,
kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Státní plánovací komisí a Ústřední radou odborů podle § 8 vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů:
Pracovní volno
§ 1
(1)  Funkci v národním výboru vykonávají poslanci převážně mimo pracovní dobu. Není-li to ze závažných důvodů možné, požádá rada národního výboru, o jehož poslance jde, předem příslušnou hospodářskou, rozpočtovou nebo jinou organizaci, jednotné zemědělské družstvo, případně jiné lidové družstvo (dále jen „organizace”) o poskytnutí placeného pracovního volna.
(2)  O způsobu, jakým žádost podle odstavce 1 bude podávána, se dohodne rada národního výboru s příslušnou organizací. Zpravidla postačí předložení pozvánky na schůzi, zasedání národního výboru apod.
(3)  Poslancům národním výborů, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru nebo jsou domáckými dělníky, se poskytne na jejich žádost přiměřená náhrada za ušlý výdělek, a to v prokázané výši, jinak nejvýše částkou Kčs 4,- za 1 hodinu a Kčs 32,- za 1 den. Náhrada ušlého výdělku se neposkytuje za výkon funkce po 17. hodině odpolední, lečby poslanec národního výboru věrohodně prokázal, že mu ušle výdělek.
§ 2
(1)  Pro výkon funkce předsedy, jeho náměstka a tajemníka národního výboru a dále pro výkon funkce člena rady národního výboru zcela uvolněného pro výkon funkce (dále jen „funkcionáři”) poskytuje příslušná organizace pouze neplacení pracovní volno, a to na písemnou žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde.
(2)  Při určování rozsahu tohoto uvolnění je nutno vzít mimo jiné v úvahu též okolnost, aby odměna tohoto členu poskytovaná postačila krýt jeho výdělek, který mu v důsledku uvolnění ze zaměstnání ušel.
§ 3
Nutné výdaje
(1)  Náhrada nutných výdajů, vzniklých poslancům národních výborů při výkonu funkce, hradí se z rozpočtových prostředků národního výboru. Přitom se užije obdobně předpisů platných pro státní zaměstnance (vyhláška ministerstva financí č. 480/1950 Ú. l. I a předpisy ji měnící a doplňující).
(2)  Náhrady nutných výdajů je možno u poslanců okresních národních výborů, městských národních výborů v Plzni, v Brně, v Ostravě a v Bratislavě a krajských národních výborů (v Praze obvodních národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy) stanovit přiměřenou paušální částkou. Tyto paušály stanoví při zachování nejvyšší hospodárnosti rada národního výboru, o jehož poslance jde.
(3)  Nárok na úhradu stěhovacích výdajů mají funkcionáři národních výborů, vyžaduje-li výkon jejich funkce, aby přesídlili do místa sídla příslušného národního