Input:

č. 126/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 126/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Do základní podmínky nároku na důchodové dávky národního pojištění sezónních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví nelze započítat náhradní doby. Dobou pojištění je toliko doba skutečně vykonávané práce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 28. května 1957, 4 Co 357/57.)
Lidoví soud v Karl. Varech nevyhověl opravnému prostředku a potvrdil výměry státního úřadu důchodového zabezpečení, kterými tento nepřiznal prvnímu navrhovateli starobní důchod a druhé navrhovatelce důchod manželky. Lidový soud došel k závěru, že prvý navrhovatel nesplnil základní podmínku nároku podle § 61 zák. o nár. poj., neboť v posledních pěti letech před nápadem dávkv nebyl pojištěn 1460 dnů, ani 730 dnů, v případě, že by nárok navrhovatele byl posuzován jako nárok sezónního zaměstnance. Pokud jde o druhou navrhovatelku, nebylo jí možno přiznat důchod manželky již proto, že základní podmínka není špiněna u prvního navrhovatele, jejího manžela.
Navrhovatelé se v odvolání domáhají přiznání požadovaných důchodů a namítají, že první navrhovatel, jehož nutno považovat za zaměstnance sezónního, odpracoval více než 730 dnů požadovaných ve vládním nařízení č. 174/1949 Sb., o podmínkách pro splnění základní podmínky nároku na dávky důchodového pojištění u sezónních zaměstnanců v zemědělství a