Input:

R 126/1956; Garance

č. 126/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce pravomoci soudů rozhodovat o nároku na zaplacení ošetřovného za léčebnou péči poskytnutou v nemocnici.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. června 1956, Cz 209/56.)
Lidový soud v Čes. Krumlově vyhověl žalobě a platebním rozkazem uložil žalovanému, aby na dlužném léčebném zaplatil okresnímu ústavu národního zdraví 325 Kčs. Podle tvrzení žaloby dluží žalovaný žalobci léčebné v nemocnici od 13. března 1950 do 23. března 1950. Bližších údajů v žalobě nebylo. Žalovaný proti platebnímu rozkazu nepodal odpor a platební rozkaz nabyl právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že platebním rozkazem lidového soudu v. Čes. Krumlově byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Rozkazní žaloba, jako každé podání, musí mít náležitosti § 43 o. s. ř., musí tedy obsahovat stručné a pravdivé vylíčení skutečností a označení důkazů, kterých se navrhovatel dovolává. U platebního rozkazu, který se vydává bez účasti žalovaného jen na základě tvrzení žalobce (§ 425 o. s. ř.), je tento požadavek obzvlášť významný, neboť jen přednesené skutkové okolnosti mají být , 4 dostatečným podkladem pro rozhodnutí a musí proto být jasným skutkovým základem zažalovaného nároku jak co do vzniku uplatněné pohledávky, tak co do její splatnosti a všech dalších složek, z nichž se nárok vyvozuje (srov. rozhodnutí č. 125/1954 Sbírky rozhodnutí čs. soudů). Kde tomu tak není, nemůže soud na základě žaloby rozhodnout ve zkráceném řízení platebním rozkazem a musí nařídit rok k ústnímu jednání (§§ 424, 425 odst. 4 o. s. ř.), při kterém žalobce musí svá tvrzení doplnit a vysvětlit, oč se jeho uplatněný nárok opírá.
V souzené věci není podle obsahu žaloby patrno, zda žalobce požaduje na žalovaném zaplacení ošetřovného za léčebnou péči poskytnutou jemu samotnému, nebo zda je uplatňován na něm nárok jako na osobě, která je podle zákona povinna k úhradě ošetřovného za ošetřovance, ačkoli jde o okolnosti rozhodné přímo pro posouzení základní procesní otázky, zda věc patří vůbec do pravomoci soudů, kc které je soud podle § 57 odst. 1 o. s. ř. povinen přihlížet z úřední povinnosti v každém období řízení.
Preventivní a léčebnou