Input:

125/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 125/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2013,
kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb. a vyhlášky č. 447/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „upravuje v souladu s právem Evropských společenství1” nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a upravuje”.
2. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p)  střediskem pro skladování spermatu - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je skladováno sperma ovcí, koz nebo koňovitých.”.
3. V § 3 odst. 1 písm. b), § 6 písm. b) a v § 9 písm. a) a b) se slova „zdravotní stav” nahrazují slovy „nákazový status”.
4. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „na formuláři vydaném Státní veterinární správou v souladu se vzorem tohoto dokladu stanoveným pro tyto případy Komisí Evropského společenství (dále jen „formulář odpovídající stanovenému vzoru”)” nahrazují slovy „v souladu se vzorem stanoveným předpisy Evropské unie”.
5. V § 4 odst. 2 se slova „Komisi Evropského společenství” nahrazují slovy „Evropskou komisi”.
6. V § 4 odst. 2 a 3, § 7 odst. 2 a 3, § 10 odst. 2 a 3, § 13 odst. 2 a 3, § 24 odst. 1 a v § 25 se slova „Státní veterinární správa” nahrazují slovy „Ústřední veterinární správa”.
7. V § 6 písm. d), § 9 písm. d), § 12 písm. d) a v § 14 odst. 1 písm. d) se slova „na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru” nahrazují slovy „v souladu se vzorem stanoveným předpisy Evropské unie”.
8. V § 12 písm. a) se za slova „středisku pro odběr spermatu” vkládají slova „nebo ve středisku pro skladování spermatu”.
9. V § 13 odst. 1 se za slova „střediska pro odběr spermatu” vkládají slova „a střediska pro skladování spermatu”.
10. V § 13 odst. 2 se za slova „střediska pro odběr spermatu” vkládají slova „nebo střediska pro skladování spermatu”.
11. V § 13 odst. 3 se za slova „středisek pro odběr spermatu” vkládají slova „a středisek pro skladování spermatu”.
12. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene a)