Input:

125/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem, platné do 8.12.1985 Archiv

č. 125/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem, platné do 8.12.1985
[zrušeno č. 110/1985 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 23. října 1961
o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 1 písm. c) a § 7a odst. 1 věty druhé zákona č. 197/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb.,1) podle § 3 zákona č. 1200/1961 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami, a na základě zásad stanovených vládou:
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje převzetí rumunských cenných papírů československým státem, které byly dne 24. března 1961 v držbě československých právnických nebo fyzických osob, jež tohoto dne měly stálé bydliště nebo sídlo na území Československé socialistické republiky.
(2) Rumunskými cennými papíry se pro účely této vyhlášky rozumějí veškeré cenné papíry (vnitřní i zahraniční) vydané rumunským státem a rumunskými právnickými osobami, včetně cenných papírů starších emisí, jakož i oddělené kupóny takových cenných papírů.
§ 2
(1) Rumunské cenné papíry uvedené v § 1 (dále jen „cenné papíry“), které jsou ve vázané úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb. na území Československé socialistické republiky, převede příslušný tuzemský peněžní ústav na účet československého státu u Státní banky československé v Praze pro rumunský stát. O převodu uvědomí tuzemský peněžní ústav držitele.
(2) Cenné papíry, které jsou mimo území Československé socialistické republiky, je povinen jejich držitel (§ 1 odst. 1) na příkaz Státní banky československé převést vždy na ten účet, který mu tato banka určí.
(3) Cenné papíry, které měly být přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb., avšak přihlášeny nebyly,2) a jsou na území Československé socialistické republiky, nikoliv však ve vázané úschově podle tohoto dekretu, je osoba, která má tyto cenné papíry u sebe, povinna složit je na účet uvedený v odstavci 1, a to do 31. prosince 1961.
§ 3
(1) Československý stát poskytne náhradu za rumunské zahraniční půjčky uvedené v příloze, byly-li přihlášeny a složeny do vázané úschovy podle dekretu