Input:

R 125/1957; Garance

č. 125/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Byla-li státním úřadem důchodového zabezpečení zamítnuta žádost o přiznání invalidního důchodu podle zákona o národním pojištění, je třeba, jestliže dojde k soudnímu rozhodnutí o opravném prostředku pojištěncově až po 1. lednu 1957, pokud jde o nárok po 1. lednu 1957, rozhodnout podle ustanovení zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. ze 7. května 1957, 5 Co 175/57.)
Navrhovatelka požádala 7. dubna 1956 o přiznání invalidního důchodu. Státní úřad důchodového zabezpečení výměrem ze 7. července 1956 žádost navrhovatelky zamítl s tím, že navrhovatelka nesplňuje základní podmínku nároku podle § 61 zák. o nár. poj.
Lidový soud v Ústí n. Lab. přiznal navrhovatelce invalidní důchod podle § 12 zák. o soc. zabezpečení počínaje dnem 1. ledna 1957, když zjistil, že navrhovatelka splňuje podmínky §§ 12, 13 tohoto zákona. Rozhodl tak opíraje se o ustanovení § 80 odst. 1 zák. o soc. zabezpečení.
Krajský soud rozsudek lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Je správné, že soud, který rozhoduje podle § 394 o. s. ř. o opravném prostředku proti odpůrcovu výměru, je vázán obsahem tohoto výměru. Vázán, je ovšem jen potud, že nemůže rozhodovat o jiné dávce sociálního zabezpečení, než o které bylo výměrem rozhodnuto, poněvadž o této jiné dávce nebylo provedeno správní řízení, jež musí předcházet opravnému řízení soudnímu.
Navrhovatelka podala za účinnosti zákona o národním pojištění žádost o invalidní důchod a o nároku na tento důchod bylo napadeným výměrem rozhodnuto. Invalidní důchod byl dávkou podle zákona o národním pojištění a tuto dávku zná i nový zákon o sociálním zabezpečení č. 55/1956 Sb., který ovšem podmiňuje vznik nároku na ni poněkud odchylnými podmínkami. Nejde tu tedy o jiný nárok, o nárok na jinou dávku, nýbrž o nárok na stejnou dávku, která se jen za účinnosti nového zákona řídí jinými předpisy. Proto v případě, že k rozhodnutí o opravném prostředku proti výměru, jímž bylo rozhodnuto o invalidním důchodu podle předpisů zákona o národním pojištění v době jeho účinnosti, dojde teprve v době účinnosti nového zákona o sociálním zabezpečení,