124/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 124/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb. a vyhlášky č. 53/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno g) zní:
„g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené právním předpisem Evropské unie.“.
2. V § 3, § 4 odst. 3, § 5 odst. 2 a v § 10 odst. 2 se slova „prostřednictvím internetového protokolu“ zrušují.
3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠4a
Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání
Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání1slouží pro celosvětový přístup ke službě volání na účet volaného. Mezinárodní přestupný znak se používá obdobně jako u mezinárodního čísla podle § 4 odst. 3. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání je uveden v příloze č. 1.


1Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.169.“.
4. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Telefonní čísla pro přístup k neveřejným komunikačním sítím s délkou 9 číslic se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10 000 čísel a jejich násobcích.“.
5. V § 25 se slova „znaky „*“ („hvězdička“) a „#“ („dvojitý křížek“),“ nahrazují slovy „znaky „*“ („hvězdička“) nebo „#“ („dvojitý křížek“),“ a slova „s jiným obdobným znakem vyjadřujícím např. konec volby,“ se zrušují.
6. V § 27a odst. 5 se slova „Nepřenositelná jsou“ nahrazují slovy „Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na“.
7. V § 27a odst. 5 písm. e) se slova „9890 až 9899“ nahrazují slovy „98900 až 98999“.
8. V § 27 odst. 5 písm. f) se slova „9500 až 9599“ nahrazují slovy „95000 až 95999“.
9. V příloze č. 1 se za bod 1. vkládá nový bod 1a., který zní:
„1a. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání
.“
10. V Příloze č. 1 bod 4.1. zní:
„4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11
 
110 až 111
Rezerva
 
112
Jednotné evropské číslo tísňového volání
 
113 až 115
Rezerva
 
116000 až 116111
Evropská harmonizovaná čísla
1)
116112
Rezerva
1)
116113 až 116999
Evropská harmonizovaná čísla
1)
117
Rezerva
 
1180 až 1189
Informace o národních a mezinárodních telefonních číslech účastníků a další související informace
 
119
Rezerva
 
1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.“.
11. V Příloze č. 1 bod 5, bod 6 a bod 7 znějí:
„5. Kódy číslovacích oblastí (kódy TC)
 
Kódy TC
Číslovací oblast
21),311),321)
Hlavní město Praha, Středočeský kraj
35
Karlovarský kraj
37
Plzeňský kraj
38,39
Jihočeský kraj
41,47
Ústecký kraj
46
Pardubický kraj
 
 Nahoru