124/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.12.2013, platné do 31.12.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 124/2008 Sb.
[zrušeno č. 186/2013 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. března 2008,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část pátou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší části padesátou třetí, padesátou pátou a padesátou šestou
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část třicátou sedmou
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtyřicátou sedmou; celý zákon bude k 31.12.2013 zrušen
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. I
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 6a se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Došlo-li v evidenci obyvatel ke změně údajů uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.“.
2. § 12 zní:
㤠12
Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“.
3. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.“.
4. V § 16a odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu5)“ nahrazují slovy „opatřené zaručeným elektronickým podpisem5)“.
5. V § 16a odstavec 3 zní:
„(3) V elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem5) mohou být předávány též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy určené státním orgánům a žádosti o ně.“.
6. V § 16a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pro účely správního řízení se žádosti o opisy nebo výpisy a opisy či výpisy předávají v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem5), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opis nebo výpis vydá správce Rejstříku trestů bez zbytečného odkladu.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. II
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 písm. h) se slova „§ 13 odst. 20“ nahrazují slovy „§ 13 odst. 21“ a slova „§ 13 odst. 21 písm. d)“ se nahrazují slovy „§ 13 odst. 22 písm. d)“.
2. V § 13 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).
3. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 19a zní:
„(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
 
 Nahoru