124/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2007

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 124/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. února 2005,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava: čá. 90/2005 Sb.
 
 
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část druhou
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „s výjimkou žadatele o udělení azylu“ vkládají slova „ubytovaného v pobytovém středisku Ministerstva vnitra“.
2. V § 5 odst. 6 se slova „uvedená v odstavci 7“ nahrazují slovy „odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství platí odstavec 7 věta druhá obdobně“.
3. V § 5 odst. 7 se za slovo „zákona“ vkládají slova „ , s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu38, a s výjimkou osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zvláštního právního předpisu38za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávají soustavně,“.
4. V § 5 odst. 8 písm. b) se slova „uvedená v odstavci 7“ nahrazují slovy „odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená“.
Čl. II
Přechodné
 
 Nahoru