Input:

124/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 124/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 112/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 21. prosince 1962,
kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Ministerstvo financí po projednání s národními výbory stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 a § 28 odst. 2 zákona č. 50/1959 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 123/1962 Sb. (dále jen „zákon“):
Posláním zemědělské daně je napomáhat ke zvyšování socialistické zemědělské velkovýroby. Má zmírňovat rozdíly v důchodech jednotných zemědělských družstev a družstevníků hospodařících v různých výrobních oblastech. Má aktivně působit na zvyšování výroby a její hospodárnosti prohlubováním socialistických výrobních vztahů v zemědělství a rozvíjením tvůrčí účasti pracovníků v zemědělství na řízení zemědělské výroby, upevňovat a posilovat zájem jednotných zemědělských družstev na dlouhodobém rozvoji a na rozšiřování vlastních prostředků, zejména nedělitelných fondů. Nová úprava zemědělské daně má ještě více zainteresovat místní a okresní národní výbory, aby aktivně pomáhaly jednotným zemědělským družstvům rozvíjet výrobu a hospodárnost. Takto upravená daň nemá fiskální a administrativní charakter, nýbrž je ekonomickým nástrojem, jehož budou národní výbory využívat jako jednoho z prostředků k rozvoji zemědělské výroby a upevňování družstev.
Oddíl I
Daňová povinnost
K § 2
(1) Zemědělskou daň platí jednotná zemědělská družstva (dále jen „družstva“) a fyzické osoby (dále jen „ostatní poplatníci“) z příjmů ze zemědělské výroby provozované na vlastní nebo společný účet.
(2) Ostatními poplatníky se rozumějí:
a) jednotlivě hospodařící zemědělci, u nichž provozování zemědělské výroby je jejich hlavním povoláním,
b) členové jednotných zemědělských družstev co do příjmů z pěstování vinné révy,
c) soukromě hospodařící pěstitelé vinné révy, zeleniny, ovoce, léčivých a aromatických rostlin, semen apod., pokud toto pěstování nemá charakter živnostenského podnikání,
d) osoby, které obdělávají půdu vedle svého zaměstnání v pracovním poměru nebo jiném povolání.
(3) Pro posouzení daňové povinnosti (kdo platí daň) je rozhodující vlastní provozování zemědělské výroby a skutečnost, na čí účet plynou příjmy z této výroby. Přitom není rozhodující, kolik osob provozuje na vlastní nebo společný účet zemědělskou výrobu.
(4) Provozuje-li zemědělskou výrobu společně více osob (např. zemědělec s manželkou a dvěma zletilými syny), vyměří se daň tomu, na čí účet plynou příjmy ze společné výroby; plynou-li příjmy ze společné zemědělské výroby více osobám na společný účet, vyměří se daň kterékoliv z nich.
(5) Každá z osob, které provozují zemědělskou výrobu na společný účet, je zavázána rukou společnou a nerozdílnou zaplatit daň.
(6) Pro posouzení daňové povinnosti není rozhodující, zda se příjmů ze zemědělské výroby dosáhlo obděláváním vlastní nebo najaté půdy, nebo půdy převzaté do obhospodařování na základě jakéhokoliv jiného právního poměru.
Osvobození od daně
K § 3
(7) Členové družstev jsou osvobozeni