Input:

č. 124/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 124/1957 Sb. rozh. obč.
Nejde o neshodu při výkonu rodičovské moci, kterou by podle § 250 o. s. ř. měl řešit soud, jestliže otec proti vůli matky požaduje, aby byla provedena krevní zkouška jeho dítěte za tím účelem. aby byly tak případně zjištěny zákonné předpoklady pro žalobu podle § 280 odst. 2 o. s. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. července 1957, Cz 377/57.)
Rodiče nezletilého Pavla N., nar. 19. října 1953, byli rozvedeni a nezletilý Pavel byl ponechán ve výchově matky a otec byl uznán povinným platit na dítě výživné 230 Kčs měsíčně. Otec po uplynutí zákonné šestiměsíční Ihúty k popření otcovství požádal o provedení krevní zkoušky s nezl. Pavlem s tím odůvodněním, že se dozvěděl skutečnosti, které činí jeho otcovství pochybným. Poněvadž matka dítěte s krevní zkouškou nesouhlasí, žádá, aby její souhlas byl nahrazen soudním rozhodnutím.
Lidový soud v Teplicích návrh otce na uložení provedení krevní zkoušky nezl. dítěte odmítl s odůvodněním, že uplynutím popěrné lhůty je otázka otcovství pro účastníky již nevyvratitelně vyřešena, že otec se domáhá uložení provedení krevní zkoušky, aby tak získal podklad pro event. zákrok generálního prokurátora podle § 280 odst. 2 o. s. ř., že však provedení krevní zkoušky nelze nařizovat v opatrovnickém řízení.
Krajský soud v Ústí n. Lab. ke stížnosti otce zrušil toto usnesení lidového soudu a vrátil mu věc k pokračování v řízení a k novému rozhodnutí s odůvodněním, že v podstatě jde o výkon rodičovské moci a že nedohodnou-li se rodiče o jejím výkonu, rozhodne soud podle § 250 o s. ř., a to po ústním jednání podle §§ 246 a 248 o. s. ř. Ježto lidový soud jednal a rozhodl bez ústního jednání, zrušil jeho rozhodnutí.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro