Input:

R 124/1956; Garance

č. 124/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Do konania o prejednanie dedičstva nepatrí upravovať právne pomery dedičov dotyčné iného majetku než dedičstva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. júna 1956, Cz 279/56.)
Po poručiteľovi ostal domový majetok zapísaný naňho v polovičnom pomere vo vl. č. 308 kat. úz. P. Dedičmi po ňom boli jeho 4 plnoleté deti a manželka, vd. A. D., ktorá dedičstvo odmietla a súčasne sa osvedčila, aby spoločne s dedičstvom po jej manželovi bolo pojednávané aj o druhej polovičke spomenutého domového majetku, ktorý patrí jej, a ktorú dáva všetkým dedičom rovnakým dielom.
Ľudový súd v Prešove vykonal nato súpis poručiteľovho imania, do ktorého uviedol tak polovičku domového majetku patriacu poručiteľovi, ako aj polovičku patriacu jeho manželke, uviedol ďalej sumu dlhov, ktorú odpočítal od hodnoty celého domu, a výslednú sumu označil ako čistú cenu dedičstva. Napadnutým uznesením potom, ktoré označil ako „výťah zo zápisnice o prejednaní dedičstva“, určil všeobecnú cenu dedičstva, sumu dlhov a čistú cenu dedičstva a schválil podľa §§ 76 a 335 o. s. p. dohodu o rozdelení nehnuteľnosti tak dedičskej ako aj danej vdovou A. D. do deľby, podľa ktorej dohody celý tento majetok dostávajú dedičia rovnakým dielom. V odôvodnení tohto uznesenia nič podstatné uvedené nie je.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením Ľudového súdu v Prešove bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Z ustanovení druhej čiastky 6. hlavy občianskeho súdneho poriadku nepochybne plynie, že súd (teraz podľa § 2 zák. č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva, štátne t notárstvo) prejednáva dedičstvo, teda imanie poručiteľa, ktoré sa presne a úplne spíše do súpisu (§ 325 o. s. p.). Úlohou a cieľom