Input:

124/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví, platné do 31.12.1955 Archiv

č. 124/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví, platné do 31.12.1955
[zrušeno č. 2/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951
o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby lesní bohatství republiky bylo zabezpečeno a rozšiřováno a aby byl lépe plněn lesnický výrobní plán, je třeba v lesnictví a těžbě dříví uplatnit pokrokové organisační zásady a metody hospodaření, zejména oddělit pěstění a ochranu lesů od těžby dříví.
§ 2.
(1) Pěstění a ochranu lesů na veškerém lesním národního majetku, s výjimkou lesů ve vojenské správě a lesů se zvláštním určením, vykonává Správa státních lesů jako zařízení státní správy při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu, a to od 1. ledna 1952, u lesů, které jsou ve správě národních výborů, pak postupně podle dohody ministerstva lesů a dřevařského průmyslu s ministerstvem vnitra. Správa státních lesů plní své úkoly prostřednictvím krajských správ lesů a správ lesního hospodářství. Organisaci a působnost Správy státních lesů upraví ministr lesů a dřevařského průmyslu vyhláškou.
(2) Na Správu státních lesů přechází dnem 1. ledna 1952 působnost Československých státních lesů, národního podniku, podle zákona č. 66/1951 Sb., o odborné správě lesů, a podle zákona č. 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi, a provádění lesnicko-technických meliorací - hrazení bystřin.
§ 3.
(1) Pro těžbu dříví v lesích uvedených v § 2 odst. 1 a jeho odvoz, pro výkup a dodávky dříví a pro obstarávání zvláštních služeb lesnímu hospodářství zřídí ministr lesů a dřevařského průmyslu dnem 1. ledna 1952 národní podniky (dále jen „podniky“) podle ustanovení zákona