Input:

123/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků, platné do 31.12.1979 Archiv

č. 123/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků, platné do 31.12.1979
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 29. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků.
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky
a)  zemědělských výrobků, bílkovinných koncentrátů a krmivových směsí dodávaných podniky řízenými Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků,
b)  sladkovodních ryb, rybí násady, plůdku a jiker dodávaných podniky řízenými ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
c)  osiv, sadby a školkařských výpěstků dodávaných podniky řízenými Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků nebo ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
d)  medu, lesních plodů a hub, kůzlat a jehňat dodávaných lidovými spotřebními družstvy, pokud jsou odběrateli průmyslové, velkoobchodní a maloobchodní organizace. Nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky upravené základními podmínkami nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb.1)
ČÁST DRUHÁ
Rostlinné výrobky
Oddíl 1
§ 2
Uzavírání smluv
(k § 152 zákona)
(1)  Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) na dodávky zemědělských výrobků rostlinného původu (včetně osiv a sadby, bílkovinných koncentrátů a krmivových směsí) ve dvou vyhotoveních nejpozději:
a)  u dodávek sladovnického ječmene na sladařsko-pivovarské podniky do 3 dnů po obdržení přídělového listu (§ 12);
b)  u průmyslových brambor 45 dní před počátkem třetího čtvrtletí (tento návrh obsahuje celoroční objem dodávky);
c)  u osiva a sadby do 5 dnů po obdržení plánovacího aktu (plánu odbytu);
d)  u všech ostatních výrobků 45 dnů před počátkem čtvrtletí, ve kterém má být uskutečněna první dodávka.
(2)  Návrh smlouvy obsahuje požadovanou druhovou skladbu a balení.
(3)  Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí lhůty pro jeho předložení, u opožděně předložených návrhů smlouvy do 10 dnů od jeho obdržení.
(4)  U dodávek raných brambor a ostatních konzumních brambor v období od 1. do 31. 8. se mohou ústřední orgány za účelem rovnoměrného zásobování obyvatelstva dohodnout na operativním řízení dodávek v kratších časových obdobích (pětidenních, desetidenních).
(5)  U průmyslových brambor je dodavatel povinen dohodnout s odběratelem nejpozději do 8. dne předcházejícího měsíce zpřesnění dodávek na následující měsíc. Dojde-li k rozporu, jsou povinny obě organizace oznámit rozpor svému nadřízenému orgánu. Rozpory mezi organizacemi rozhodují jejich nadřízené orgány, které jsou povinny učinit tak do 12. dne před začátkem měsíce, v němž má být plněno.
§ 3
Jakost
(k § 172 zákona)
Odběratel je povinen převzít zemědělské výrobky, které neodpovídají