Input:

123/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků, platné do 31.12.1979 Archiv

č. 123/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků, platné do 31.12.1979
[zrušeno č. 136/1979 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 29. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků.
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky
a) zemědělských výrobků, bílkovinných koncentrátů a krmivových směsí dodávaných podniky řízenými Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků,
b) sladkovodních ryb, rybí násady, plůdku a jiker dodávaných podniky řízenými ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
c) osiv, sadby a školkařských výpěstků dodávaných podniky řízenými Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků nebo ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
d) medu, lesních plodů a hub, kůzlat a jehňat dodávaných lidovými spotřebními družstvy, pokud jsou odběrateli průmyslové, velkoobchodní a maloobchodní organizace. Nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky upravené základními podmínkami nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb.1)
ČÁST DRUHÁ
Rostlinné výrobky
Oddíl 1
§ 2
Uzavírání smluv
(k § 152 zákona)
(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) na dodávky zemědělských výrobků rostlinného původu (včetně osiv a sadby, bílkovinných koncentrátů a krmivových směsí) ve dvou vyhotoveních nejpozději:
a) u dodávek sladovnického ječmene na sladařsko-pivovarské podniky do 3 dnů po obdržení přídělového listu (§ 12);
b) u průmyslových brambor 45 dní před počátkem třetího čtvrtletí (tento návrh obsahuje celoroční objem dodávky);
c) u osiva a sadby do 5 dnů po obdržení plánovacího aktu (plánu odbytu);
d) u všech ostatních výrobků 45 dnů před počátkem čtvrtletí, ve kterém má být uskutečněna první dodávka.
(2) Návrh smlouvy obsahuje požadovanou druhovou skladbu a balení.
(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí lhůty pro jeho předložení, u opožděně předložených návrhů smlouvy do 10 dnů od jeho obdržení.
(4) U dodávek raných brambor a ostatních konzumních brambor v období od 1. do 31. 8. se mohou ústřední orgány za účelem rovnoměrného zásobování obyvatelstva dohodnout na operativním řízení dodávek v kratších časových obdobích (pětidenních, desetidenních).
(5) U průmyslových brambor je dodavatel povinen dohodnout s odběratelem nejpozději do 8. dne předcházejícího měsíce zpřesnění dodávek na následující měsíc. Dojde-li k rozporu, jsou povinny obě organizace oznámit rozpor svému nadřízenému orgánu. Rozpory mezi organizacemi rozhodují jejich nadřízené orgány, které jsou povinny učinit tak do 12. dne před začátkem měsíce, v němž má být plněno.
§ 3
Jakost
(k § 172 zákona)
Odběratel je povinen převzít zemědělské výrobky, které

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací