Input:

č. 123/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 123/1957 Sb. rozh. obč.
Po vydání platebního rozkazu není možný postup podle § 415 o. s. ř., pokud nebyl podán odpor proti platebnímu rozkazu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 11. června 1957, 3 Co 305/57.)
Lidový soud ve Strakonicích vydal k návrhu žalobce platební rozkaz, v němž uložil žalované organisaci zaplacení částky 81,94 Kčs s přísl. Platební rozkaz nebyl doručen, ježto podle sdělení pošty se žalovaná organisace v uvedené obci nenachází. Žalobce po vyrozumění o závadě v doručení učinil návrh, aby žaloba spolu s platebním rozkazem byla doručena jinému subjektu než v žalobě označenému.
Lidový soud ve Strakonicích návrh tento zamítl, neboť podle něho by byla žaloba a platební rozkaz doručena jinému subjektu, než který je uveden v žalobě a v platebním rozkazu.
Krajský soud stížnosti žalobce nevyhověl a uvedené usnesení lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění.
Podle § 425 odst. 3 o. s. ř. ruší se platební rozkaz toliko včasným podáním odporu. Soud sám nemůže na vydaném platebnímu rozkazu nic měnit, protože je svým rozhodnutím (t. j.