Input:

č. 123/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 123/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Nejde o byt určený pro zaměstnance podniku ve smyslu § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, jestliže podnik převzal činžovní dům, kde bydleli nájemníci bez jakéhokoli vztahu k podniku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 25. června 1955, 4 Co 555/55).
Lidový soud v Ústí n. Orl. dal přivolení k výpovědi z bytu o kuchyni a 2 pokojích s příslušenstvím. Lidový soud došel k závěru, že pronajimatel bytu nájemcova nezbytně potřebuje pro ubytování svého zaměstnance a že jsou splněny i ostatní podmínky výpovědního důvodu podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., zejména že jde o byt zřízený při podniku národním a že byt byl určen pro ubytování zaměstnanců pronajimatele.
Krajský soud k odvolání nájemce změnil rozsudek lidového soudu tak, že zamítl návrh na přivolení k výpovědi a k otázce, kdy jde o byt určený k ubytování zaměstnanců podniku, uvedl
v odůvodnění:
Spoluvlastníky domu se čtyřmi bytovými jednotkami, ve kterém již po dobu 30 let bydlí nájemce, dnes důchodce ČSD, byli od r. 1912 manželé A. V lednu 1946 byla zavedena na dům národní správa a teprve v březnu 1952 stal se vlastníkem domu Československý stát – Československé státní lesy, který je dosud zapsán jako knihovní vlastník, ale dům je svěřen dále do operativní správy pronajimatele. Podle vyšetření místního národního výboru dům nebyl určen pro ubytování zaměstnanců pronajimatele a naopak původní