Input:

123/1951 Sb., Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 123/1951 Sb., Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy, platné do 16.5.1954
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 12. prosince 1951
o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy.
Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministry spravedlnosti a financí podle § 2 odst. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:
Čl. I.
Hranice městských obvodů, stanovené vládním nařízením č. 79/1949 Sb., o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy, mění se v podrobnostech takto:
1.  Z městského obvodu Praha 4 se převádí do obvodu Praha 5
a)  území, obsahující pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. území Motol;
b)  území, obsahující z kat. území Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a část pozemku parc. č. 4813 od čtyřmezí pozemků parc. č. 2481 a 2496 v Břevnově a parc. č. 4813, 4814 na Smíchově, po čtyřmezí pozemků parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchově.
2.  Z městského obvodu Praha 6 se převádějí do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a části veřejného statku parc. č. 642 a 644 kat. území Veleslavín západně od kolmice, vedoucí ze čtyřmezí pozemků parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranici Břevnov-Veleslavín v ulici „Na Petřinách”.
3.  Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. území Hrdlořezy.
4.  Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 11 území, obsahující z kat. území Vysočan celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a části pozemků parc. č. 2101 a 2102.
5.  Z městského obvodu Praha 10 se převádí do obvodu Praha 13 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4393 a 4437 v kat. území St. Strašnice.
6.  Z městského obvodu Praha 11 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východní část pozemku parc. č. 4293, a to od přímky, která jde kolmo z trojmezí pozemků parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. území Žižkov směrem jižním na katastrální hranici Žižkov-St. Strašnice.
7.  Z městského obvodu Praha 12 se převádí do obvodu Praha 10 území na východ od hranice, vycházející z trojmezí pozemků parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice přímým směrem na jihozápadní roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západní frontě tohoto pozemku, přes pozemek parc. č. 4016 do trojmezí pozemků parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na jihovýchod od zdi krematoria prodloužené na kat. hranici St. Strašnice - Král. Vinohrady.
8.  Z městského obvodu Praha 13 se převádí do obvodu Praha 10
a)  území na východ od os ulic parc. č. 1627 a 1630 prodloužených na kat. hranici Vršovice - Král. Vinohrady a Vršovice - St. Strašnice;
b)  území obsahující z kat. území Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a část pozemku parc. č. 1750 na jih od prodloužené společné hranice pozemků parc. č. 1770 a 1771. Dále jižní část pozemků parc. č. 1727 a 1714 ohraničená přímkou, jdoucí z trojmezí pozemků parc. č. 1727, 1770, 1771, přes