121/1980 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 121/1980 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky
ze dne 6. srpna 1980
o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a § 508 odst. 1 občanského zákoníků č. 40/1964 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., stanoví:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje finanční pomoc při převodech skupinových rodinných domků1) z vlastnictví stavebních bytových družstev (dále jen „družstvo“) do osobního vlastnictví jejich uživatelů.
(2) Skupinovými rodinnými domky se pro účely této vyhlášky rozumějí rodinné domky včetně k nim příslušejících garáží a technického vybavení, vystavěné družstvy po 1. lednu 1969 na základě výjimek z příslušných předpisů2 ) (dále jen „domky“).
§ 2
Podmínky finanční pomoci
(1) Finanční pomoc podle dalších ustanovení této vyhlášky (§ 3 až 5) lze poskytnout pouze při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 6.
(2) Domky převedou družstva do osobního vlastnictví jejich uživatelů, popřípadě do spoluvlastnictví uživatelů a příslušníků jejich domácností na základě smlouvy schválené příslušným svazem bytových družstev3) a registrované státním notářstvím.
(3) Tvoří-li několik domků skupinu, která má společné příslušenství (např. studnu, septik, kotelnu ústředního topení), uskuteční se převod všech domků tvořících takovou skupinu současně.
(4) Cenu domku stanoví družstvo v souladu s platnými předpisy ve výši pořizovací ceny snížené o opotřebení.4) Na úhradu ceny nabyvateli započtou
a) zůstatkovou hodnotu členského podílu,
b) příspěvek podle § 3 odst. 1 nebo § 4 odst. 1, pokud mu byl přiznán,
c) částku, o kterou splacený bankovní úvěr, nespotřebované prostředky ve fondu na financování údržby a investic a amortizace členského podílu převyšuje opotřebení převáděného domku, o něž byla pro účely převodu snížena jeho pořizovací cena.
(5) Nabyvatel domku prokáže družstvu nejpozději do registrace smlouvy o převodu nemovitosti, že kupní cenu domku uhradil nebo že má příslib státní spořitelny, že úhrada kupní ceny bude družstvu poukázána z poskytnuté půjčky do 50 dnů po registraci smlouvy o převodu nemovitosti.
(6) Družstvo vrátí národnímu výboru státní příspěvek (popřípadě i zvláštní příspěvek) snížený o příspěvky
 
 Nahoru