Input:

121/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací, platné do 31.5.1967 Archiv

č. 121/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací, platné do 31.5.1967
[zrušeno č. 48/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a Ústřední rady odborů
ze dne 26. října 1965
o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
Ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a v oblasti rozvoje iniciativy a péče o pracující Ústřední rada odborů podle článku 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu, příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, ve znění přílohy k zákoníku práce č. 65/1965 Sb., stanoví:
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1) Pokud se v části první a druhé této vyhlášky hovoří o podniku, jde o podnik, který hospodaří podle části III vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.
(2) Podnikem se rozumí oborový podnik bez přidružených národních podniků a účelových organizací, hospodářská organizace podřízená oborovému ředitelství nebo národnímu výboru, jakož i hospodářská organizace přímo řízená ústředním orgánem. Ustanovení o podnicích se obdobně vztahují na oborová ředitelství, jen pokud jde o jejich vlastní hospodářskou činnost.1) Podnikem se rozumí též podnik podřízený oborovému podniku.
(3) Výdaje podle této vyhlášky lze hradit i z prostředků základní organizace Revolučního odborového hnutí, pokud je tak stanoveno ve směrnicích Ústřední rady odborů.2)
(4) Pokud dále není uvedeno jinak, hradí podnik
a) výdaje materiální podle předpisů o účetnictví,
b) mzdy a ostatní osobní výdaje z fondu pracujících (ze základního mzdového fondu).
ČÁST PRVNÍ
Fond kulturních a sociálních potřeb
Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a jejich použití
§ 2
(1) Prostředky fondu3) slouží především celému kolektivu podniku. O jejich použití rozhoduje příslušný odborový orgán ve spolupráci s vedením podniku.
(2) O použití prostředků sestavuje příslušný odborový orgán ve spolupráci s vedením podniku rozpočet jako součást kolektivní smlouvy.
(3) Příkaz pro použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb podpisuje oprávněný pracovník podniku a oprávněný funkcionář příslušného odborového orgánu (závodního výboru ROH, podnikového výboru popř. oborové komise, kde není podnikový výbor ROH).
(4) Příděl do fondu se poskytuje v minimální výši4) po uplynutí příslušného čtvrtletí. Na požádání závodního výboru ROH lze poskytnout zálohu do fondu do výše minimálního čtvrtletního podílu.
(5) Částky získané z převodu správy nebo z převodu vlastnictví základních prostředků, které podnik pořídil z prostředků fondu, plynou do tohoto fondu, a to bez rozdílu, zda základní

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací