Input:

121/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, platné do 31.12.1973 Archiv

č. 121/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, platné do 31.12.1973
VYHLÁŠKA
Ústřední správy energetiky
ze dne 22. června 1964
kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
Ústřední správa energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a pro schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje veškeré dodávky elektřiny a tepla, nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.
ČÁST DRUHÁ
DODÁVKY ELEKTŘINY
Oddíl první
Technické podmínky
§ 2
(1)  Dodávka je splněna přechodem elektřiny za zařízení dodavatele do zařízení odběratele.
(2)  U dodávek elektřiny je přípustná tolerance + 3 % a - 10 %; u dodávek pro elektrickou trakci Československých státních drah, pro hromadnou městskou dopravu, pro zvláštní zařízení ministerstva národní obrany, ministerstva vnitra a Ústřední správy spojů, jakož i pro dodávky elektřiny ze závodních elektráren do zařízení pro veřejný rozvod, je však přípustná tolerance + 7 % a - 10 %.
(3)  U napětí elektřiny je přípustná tolerance ± 10 %; napětí se měří na svorkách předávacího elektroměru. Pro odběry při účinku nižším než 0, 7 není dodavatel povinen dodržovat výši napětí.
(4)  U kmitočtu je přípustná tolerance ± 1 %; může se měřit v kterémkoliv místě odběrného zařízení.
(5)  Odběratel nesmí dodávat jalovou energii do sítí dodavatele bez jeho souhlasu.
§ 3
(1)  Bez souhlasu dodavatele nesmí odběratel přenechat elektřinu připojeným odběratelům; tento souhlas dá dodavatel jenom v těch případech, kdy jejich připojení na veřejný rozvod by bylo nehospodárné.
(2)  Odběratel je povinen zajistit u podružně připojených odběratelů zachování všech předpisů a opatření, týkajících se odběru a hospodaření elektřinou.
Omezení a přerušení dodávky a odběru
§ 4
Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku elektřiny v těchto případech:
a)  Při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací, projednaných s odběratelem alespoň 40 dní předem,
b)  při změně napětí nebo druhu dodávané elektřiny,
c)  při živelních pohromách (např. bouři, vichřici, požáru, povodni, sesutí půdy),
d)  při provádění regulačních a dispečerských opatření podle regulačního a dispečerského plánu,
e)  nevyhovuje-li odběratelovo zařízení zvláštním předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost života nebo majetku, nebo způsobit nadměrné ztráty při spotřebě elektřiny, případně mimořádný pokles nebo kolísání napětí u jiných odběratelů,
f)  zabraňuje-li odběratel ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny dodavateli přístup k měřícím přístrojům a elektrickým zařízením,
g)  byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr,
h)  změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet nebo přípojnou, popřípadě sjednanou hodnotu transformátorů sloužících u odběratele k přímému odběru elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod,
ch)  nesplní-li odběratel příkaz odstranění závad v elektrickém zařízení, popřípadě rušení telekomunikačního zařízení