Input:

121/1962 Sb., Zákon o hospodářské arbitráži, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 121/1962 Sb., Zákon o hospodářské arbitráži, platné do 31.12.1991
[zrušeno č. 519/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1962
o hospodářské arbitráži
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Pro plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství a maximální uspokojování jeho potřeb má rozhodující význam uvědomělá soudružská spolupráce socialistických organizací, uskutečňovaná na základě stálého rozšiřování účasti pracujících na řízení hospodářství.
K upevňování této spolupráce a k důslednému uplatňování celospolečenských zájmů na úseku dodavatelsko-odběratelských vztahů přispívá i hospodářská arbitráž.
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Hospodářská arbitráž plní při organizaci, úpravě a kontrole dodavatelsko-odběratelských a majetkových vztahů (dále jen „hospodářských vztahů“) mezi socialistickými organizacemi tyto hlavní úkoly
a) projednává a rozhoduje hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi (§ 2),
b) výchovnou činností pomáhá v rámci své působnosti organizovat a rozvíjet vztahy spolupráce a vzájemné pomoci mezi socialistickými organizacemi a aktivně působí na tyto organizace tak, aby se zlepšovala jejich činnost, zvyšovala odpovědnost za řádné a včasné uzavírání a plnění hospodářských smluv v souladu s plánovanými úkoly a aby byl upevňován chozrasčot,
c) upozorňuje příslušné orgány na závady v činnosti socialistických organizací, popřípadě navrhuje opatření k odstranění těchto závad,
d) shromažďuje a zevšeobecňuje poznatky ze své činnosti a soustavně zkoumá příčiny závad.
§ 2
(1) Hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi, které hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje, jsou zejména
a) spory o uzavření, změnu nebo zrušení hospodářských smluv podle předpisů o hospodářských smlouvách nebo o obdobných opatřeních, jimiž se zabezpečuje plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství (předsmluvní spory),
b) spory majetkové,
c) spory o základní podmínky dodávky a
d) spory cenové, v rozsahu stanoveném cenovými předpisy.
(2) Hospodářská arbitráž nerozhoduje
a) spory z přepravních smluv, které jsou v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, nebo které se týkají tranzitní dopravy,
b) spory o náhradu škody ze smluv o provádění kontroly zboží mezi podniky zahraničního obchodu a
c) spory mezi odborovým orgánem a organizací o náhradu škody, vzniklé nesprávným postupem při provádění nemocenského pojištění.
Tyto spory rozhodují soudy.
(3) Hospodářská arbitráž nerozhoduje dále spory, k jejichž rozhodování je podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán.
§ 3
Vysloví-li hospodářská arbitráž, že spor nepatří do její pravomoci, je tím soud, popřípadě jiný orgán vázán, a to i když jde o spor, který byl hospodářské arbitráži postoupen.
§ 4
Při své činnosti se hospodářská arbitráž řídí právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Prosazuje celostátní hospodářské zájmy proti úzkým místním, podnikovým, popřípadě resortním zájmům. Dbá o upevňování státní, především plánovací, smluvní a finanční kázně, zejména o zajišťování a plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství.