Input:

č. 121/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 121/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Nemožno vylúčiť zrušenie spoluvlastníctva prikázaním navrhovateľovho podielu odporcom len preto, že spoločná vec aj tak by ostala v spoluvlastníctve ostatných spoluvlastníkov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. augusta 1957, Cz 424/57.)
Dom č. p. 155 v Š. je v spoluvlastníctve účastníkov. Navrhovateľ Štefan D. žiada zrušenie spoluvlastníctva predajom na verejnej dražbe a rozvrhom výťažku. Odporkyňa Žofia G. súhlasila s navrhovaným spôsobom zrušenia spoluvlastníctva, avšak odporcovia Bartolomej J. a Helena A. žiadali návrh zamietnuť, uviedli, že podiel odporkyne Heleny A. kúpi odporca Bartolomej J., ktorý okrem toho si nárokoval celý domový majetok pre seba s tým, že ostatných spoluvlastníkov je ochotný vyplatiť.
Ľudový súd v Prešove návrhu, aby spoločná nehnuteľnosť bola predaná na dražbe a výťažok rozdelený, vyhovel.
V odvolacom konaní odporca Bartolomej J. znova žiadal, aby bola prisúdená celá nehnuteľnosť jemu, najmä žiadal podiely navrhovateľa a Žofie D., keďže s odporkyňou Helenou A. je dohodnutý.
Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok ľudového súdu. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že niet zákonného základu pre to, aby boli podiely všetkých ostatných spoluvlastníkov prikázané Bartolomejovi J. Rozdelenie domu v prírode nie je mbžné a prikázanie podielu navrhovateľa ostatným spoluvlastníkom by vraj nebolo účelné, lebo by takto nehnuteľnosť aj naďalej ostala v spoluvlastníctve. Je preto odôvodnený tretí spôsob zrušenia spoluvlastníctva pod»a § 140 obč. zák., L j. predaj na verejnej dražbe a rozvrh výťažku.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkami Ľudového súdu v Prešove a Krajského súdu v Prešove bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa § 140 obč. zák. ak nemožno spoločnú vec rozdeliť vôbec, ak by jej rozdelením bol ohrozený všeobecný záujem alebo by vznikla jej rozdelením ostatným spoluvlastníkom ujma nepoměrná k záujmu žiadateľa, môže súd za náhradu prikázať podiel žiadateľa spoluvlastníkom ostatným, a to predovšetkým spoluvlastníkom socialistickým; môže tiež vec predať na verejnej dražbe a rozvrhnúť výťažok. Pozná teda toto zákonné ustanovenie len prikázanie podielu spoluvlastníka, navrhujúceho zrušenie spoluvlastníctva, ostatným spoluvlastníkom; stanovisko krajského súdu, že niet zákonného základu pre prikázanie podielov