Input:

č. 121/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 121/1956 Sb. rozh. obč.
Ustanovenie § 358 obč. zák. možno použiť aj v prípade, ak sa uplatňuje nárok podľa § 359 obč. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. júna 1956, Cz 60/56.)
Žalovaný Š. D. bol rozsudkom Krajského vojenského súdu v Olomouci uznaný vinným prečinom proti bezpečnosti života podľa 8 599 býv. voj. tr. zák., ktorý spáchal tým, že ako vodič vojenského nákladného auta viedol auto tak neopatrne, že na križovatke narazil na osobné auto poškodeného E. K., ktorý pritom utrpel zlomeninu nohy a roztrhnutie ucha. Trestný súd v odôvodnení uviedol, že hlavnú vinu na zrážke má poškodený E. K., ktorý vychádzal autom z vedľajšej ulice na hlavnú a nezastavil, keď videl, že tam ide auto žalovaného zo smeru, proti ktorému chcel zahýbať. Administratívne trestné konanie proti E. K. bolo zastavené so zreteľom na premlčanie priestupku.
Poškodený E. K. žaloval Š. D. a Československý štát o náhradu škody vo výške 220.227 Kčs starých peňazí.
Po právnej moci medzitýmneho rozsudku, uznávajúceho nárok na náhradu škody čo do základu v 60 % za opodstatnený, uložil Ľudový súd v Piešťanoch obom žalovaným, aby žalobcovi solidárne zaplatili 84.164,40 Kčs starých peňazí s prísl.
Proti tomuto rozsudku odvolal sa iba žalovaný Š. D., ale 24. mája 1951 nechali účastníci spor spočívať. Pretože do roka nebolo navrhované pokračovanie v konaní, zanikol spor podľa § 421 ods. 3 o. s. p.
Československý štát vyplatil 25. júla 1951 E. K. 84.164,40 Kčs na istinie a 4.021,20 Kčs na úrokoch, čo je v nových peniazoch 17.632,12 Kčs. Túto sumu žalujúci Československý štát vymáhal postihom od žalovaného Š. D.
Ľudový súd v Hlohovci uložil žalovanému, aby žalobcovi zaplatil 8000 Kčs s 21/2% úrokmi od podania žaloby. V odôvodnení uviedol, že priznal účinnosť uznaniu zažalovaného nároku čo do základu. Žalovaný však namietal výšku zažalovanej pohľadávky a súd použil mimoriadne právo zmierňovacie so zřetel om na hospodárske pomery žalovaného a na to, že k zrážke došlo prevažne z viny E. K.
Proti tomuto rozsudku sa odvolal žalovaný, ktorý žiadal zníženie prísudku na 2000 Kčs a povolenie splátok po 100 Kčs mesačne. Odvolal sa tiež žalobca, ktorý žiadal, aby bolo žalobe úplne vyhovené, a poukazoval na to, že žalovaný pri dobrej vôli mohol už značnú sumu nahradiť.
Krajský súd v Nitre zmenil rozhodnutie ľudového súdu a priznal žalobcovi celú istinu s prísl. a to s odôvodnením, že žalovaný škodu zavinil, ako dokazuje odsudzujúci trestný rozsudok. Ustanovenie § 358 obč. zák. sa podľa názoru krajského súdu vzťahuje len na pomer medzi škodcom a poškodeným. V zmysle ustanovení §§ 354 až 358 obč. zák. však žalobca nie je poškodený. Ustanovenie § 359 obč. zák. nedovoľuje znížiť výšku postihového nároku.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom Krajského súdu v Nitre bol porušený zákon.