Input:

R 121/1954; Garance

č. 121/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Kto je pasívne legitimovaný v konaní o uplatnenie nárokov z predkupného práva spoluvlastníka podľa § 137 obč. zák.
Forma rozsudku vyhovujúceho žalobnému návrhu v takomto konaní, keď nadobúdateľ (kupiteľ) už splnil všetky svoje záväzky.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. augusta 1954, Cz 289/54.)
Podľa tvrdenia žaloby žalobca a druhá žalovaná boli spoluvlastníkmi domovej nehnuteľnosti v rovnakom pomere. Druhá žalovaná predala kúpnou zmluvou svoj polovičný podiel z tejto nehnuteľnosti prvej žalovanej za 150.000 Kčs v starých peniazoch. Vlastnícke právo bolo na prvú žalovanú na základe tejto zmluvy aj v pozemkovej knihe prepísané. Hoci žalobca ako spoluvlastník mal podľa § 137 obč. zákona predkupné právo, nebol mu predmet kúpy v zmysle § 378 obč. zákona ponúknutý na výkup. Žalobca domáha sa preto, aby žalované účastníčky boli zaviazené uznať jeho predkupné právo dotyčné predmetnej nehnuteľnosti, odovzdať jemu túto nehnuteľnosť do vlastníctva proti zaplateniu 150.000 Kčs a aby prvá žalovaná okrem toho bola zaviazaná ešte podpísať mu listinu spôsobilú na prepísanie vlastníckeho práva v pozemkovej knihe resp. trpieť prepísanié vlastníckeho práva v pozemkovej knihe na základe rozsudku.
Ľudový súd v Leviciach žalobu zamietol v podstate s tým odôvodnením, že druhá žalovaná viackrát ponúkala žalobcovi svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti ku kúpe, tento však nebol ochotný jej zaplatiť tú kúpnu cenu, ktorú požadovala. Pri tomto stave veci pokladal ľudový súd za nerozhodné, že ponuka na výkup sa nestala v písomnej forme s poskytnutím istej lehoty.
Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcu prvý rozsudok zmenil a vyslovil, že žalované účastníčky sú povinné uznať predkupné právo žalobcu dotyčné predmetnej nehnuteľnosti, povinné sú túto nehnuteľnosť odovzdať vlastníckym právom žalobcovi, prvá žalovaná je ešte do 15 dní povinná podpísať listinu spôsobilú na prepísanie vlastníckeho práva tejto nehnuteľnosti na žalobcu proti zaplateniu 150.000 Kčs, lebo v opačnom prípade prepíše sa vlastnícke právo tejto nehnuteľnosti na žalobcu podľa rozsudku, pravda tiež len proti zaplateniu 150.000 Kčs. Všetky trovy konania medzi účastníkmi navzájom zrušil. V dôvodoch svojho rozsudku krajský súd zisťuje, že pred predajom predmetnej nehnuteľnosti nebola žalobcovi urobená písomná ponuka na výkup s oznámením všetkých podmienok kúpy a s výslovným udelením 30 dňovej lehoty na vyjadrenie resp. rozmyslenie; keď druhá žalovaná zmluvou zo 17. novembra 1951 predsa predala svoju polovičku predmetnej nehnuteľnosti prvej žalovanej a táto ju kúpila bez toho, že by sa bola presvedčila o tom, či predávateľka urobila zadosť svojej povinnosti podľa § 378 obč. zák., zavinili obe neplatnosť spomenutej zmluvy a žaloba je preto oprávnená.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon, tento rozsudok zrušil a krajský súd upravil, aby vo veci ďalej konal a znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Správne usúdil krajský súd, že u žalobcu sú dané predpoklady uplatnenia nárokov z predkupného práva, keďže mu ako spoluvlastníkovi nebol predmetný podiel nehnuteľnosti v zmysle ustanovení §§ 376 a 387 obč. zák.