120/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 120/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. března 2010,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č. 26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
Čl. II
Pro uplatnění daně z
 
 Nahoru