120/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 120/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části první a druhou
Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 256/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 256/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. III
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,“.
2. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: „Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním
 
 Nahoru