120/1995 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, platné do 31.12.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 120/1995 Sb.
[zrušeno č. 178/2005 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. května 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 18 odst. 2 písm. c) se slovo „statutem“ nahrazuje slovem „rozpočtem“.
2. V § 19 se za slovo
 
 Nahoru