Input:

120/1966 Sb., Vládní vyhláška k ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním, platné do 31.3.1975 Archiv

č. 120/1966 Sb., Vládní vyhláška k ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním, platné do 31.3.1975
[zrušeno č. 26/1975 Sb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 1966
o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
§ 1
Účel vyhlášky
Znečišťování podzemních a povrchových vod poškozuje národní hospodářství i zdraví obyvatelstva. V zájmu odstranění znečišťování povrchových a podzemních vod, popřípadě ohrožování jejich čistoty, se za podmínek stanovených touto vyhláškou postihují pokutami organizace, které porušují povinnosti uložené k ochraně vod před znečišťováním.
§ 2
Podmínky pro ukládání pokut
Pokuty se ukládají organizacím, které znečišťují povrchové nebo podzemní vody, neodstraňují jejich dosavadní znečišťování, popřípadě ohrožují jejich čistotu tím, že
a) vypouštějí odpadní vody bez povolení vodohospodářského orgánu nebo je vypouštějí ve větší míře nebo s větším množstvím nečistot, než je podle podmínek stanovených v jeho rozhodnutí přípustné;
b) nepečují o řádní provoz čistícího zařízení odpadních vod;
c) nevyžádají si k investicím nebo změnám ve výrobě, které mají vliv na čistotu vod, vyjádření vodohospodářského orgánu podle § 24 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb.;
d) neuvedou do provozu čistící zařízení ve lhůtách stanovených vodohospodářským orgánem;
e) nezavádějí nebo nedodržují opatření zejména v technologii výroby, v rozmisťování výrobních zařízení nebo k hospodárnému užívání vody, uložená vodohospodářským orgánem k ochraně čistoty vod;
f) způsobí, že do povrchových nebo podzemních vod se dostanou nebo mohou dostat pevné, plynné nebo tekuté látky, které nejsou odpadními vodami.
Výše pokut
§ 3
(1) Výše pokut ukládaných v případech uvedených v § 2 písm. a) až e) se stanoví podle závadnosti odpadních vod z jednotlivých druhů výrob nebo zdrojů znečištění (dále jen „výroba“) a podle množství surovin nebo hotových výrobků v těchto výrobách ročně, popřípadě v jedné kampani zpracovaných nebo vyráběných.
(2) Podle závadnosti odpadních vod se jednotlivé druhy výrob člení do pěti kategorií, pro které se stanoví současně technické jednotky výroby či zpracovávaných surovin (dále jen „technické jednotky“). Jednotlivé kategorie výrob a technické jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. Není-li výroba zařazena v žádné kategorii, rozhodne o jejím zařazení a technické jednotce orgán ukládající pokutu po projednání s ústředním vodohospodářským orgánem.
(3) Výše pokuty je součinem sazby za technickou jednotku a celkového množství technických jednotek za poslední kalendářní rok provozu, popřípadě za poslední kampaň; u nově zaváděných výrob podle plánované roční nebo kampaňové výroby. Pro každou kategorii výroby je současně stanovena nejnižší pokuta. V jednotlivých kategoriích činí
 
sazba za technickou jednotku:
nejnižší pokuta:
v I. kategorii
5,- Kčs
15 000 Kčs