Input:

120/1964 Sb., Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob, platné do 30.5.1967 Archiv

č. 120/1964 Sb., Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob, platné do 30.5.1967
[zrušeno č. 52/1967 Sb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 1964
o úpravě důchodů některých osob
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 141 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a podle § 142 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:
§ 1
(1) Okresní národní výbory mohou přiměřeně snížit důchody z důchodového zabezpečení (pojištění), které uznají za nepřiměřeně vysoké se zřetelem k tomu, že náležejí
a) osobám, které ve veřejném životě nebo v hospodářství zaujímaly za dřívějšího politického a hospodářského zřízení zvlášť významné postavení anebo v době nesvobody i jen významné postavení, využívaly tohoto postavení k udržení kapitalistického řádu nebo k posílení vlivu okupantů a svou činností aktivně přispěly k vykořisťování a perzekuci pracujících,
b) bývalým podnikatelům, kteří vykořisťovali cizí pracovní síly,
c) osobám, které za dřívějšího politického a hospodářského zřízení, zejména v době nesvobody, jako příslušníci potlačovatelského aparátu postupovaly se zvláštní horlivostí a iniciativou proti pracujícím a tím účinně napomáhaly k jejich vykořisťování a perzekuci.
(2) Obdobně lze snížit i důchody pozůstalých po osobách uvedených v předchozím odstavci.
§ 2
(1) Při snížení důchodů

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací