Input:

č. 120/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 120/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Otázku, zda dvě osoby jsou si blízké ve smyslu § 17 odst. 2 obč. zák., je posuzovat s hlediska obou těchto osob navzájem, a je-li jedna z nich vůči druhé osobou blízkou, pak platí totéž i o druhé.
Pro posouzení, zda někdo je osobou blízkou proto, že s jinou osobou žije ve společné domácnosti jako člen rodiny, je rozhodný stav v době, kdy došlo mezi nimi k právnímu úkonu, o nějž jde, a nikoli doba vynesení rozhodnutí (§ 150 odst. 1 o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 6. března 1956, 8 Co 29/56.)
Manželé F. a L. H. byli spoluvlastníky nemovitostí zapsaných ve vl. č. 285 poz. kn. kat. úz. B., a to každý k jedné ideální polovině. Tohoto spoluvlastnictví nabyli v r. 1930. Smlouvou ze dne 10. září 1955 prodal F. H. svůj díl svému bratru B. H. a jeho manželce Ž. H. Tato smlouva byla také schválena okresním národním výborem podle zákona č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy, výměrem z 12. října 1955.
L. H. dovolávajíc se ustanovení § 137 obč. zák. domáhala se žalobou proti Ž. H. přenechání jedné ideální čtvrtiny nemovitostí zapsaných ve vl. č. 285 poz. kn. kat. úz. B. s tím, že jako spoluvlastnice měla v daném případě, pokud jde o prodej Ž. H., předkupní právo, neboť tato není vůči prodávajícímu F. H. osobou blízkou.
Lidový soud v Novém Jičíně, pob. v Příbore, žalobě vyhověl, vycházeje z toho, že žalovaná není ve vztahu k prodateli osobou t blízkou ve smyslu § 17 odst. 2 obč. zák.
Krajský soud na odvolání žalované změnil rozsudek lidového soudu tak, že žalobu zamítl. K otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Podle § 17 odst. 2 obč. zák.. jsou osobami někomu blízkými 1. jeho manžel, 2. osoby, které jsou s ním nebo s jeho manželkou příbuzné v pokolení přímém nebo pobočném až do bratrance (sestřenice) včetně, při čemž poměru příbuzenskému rovná se poměr založený osvojením, 3. jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti jako členové rodiny.
Podle tohoto zákonného ustanovení možno zvolit za výchozí hledisko pro stanovení okruhu osob blízkých buď osobu prodatele F. H. nebo osobu kupující Ž. H. Posuzujeme-li otázku s hlediska prodatele F. H., pak osobami jemu blízkými jsou jeho manželka, dále jeho rodiče, a jiní přímí předkové a dále by jimi byli jeho děti a další přímí potomkové jejich. Kromě toho sem patří jeho sourozenci a děti těchto sourozenců (v tomto rozsahu ovšem též osvojenci). V tento okruh osob blízkých je třeba dále zahrnout příbuzné jeho manželky L. H. v přímé linii