Input:

č. 120/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 120/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Pobočka lidového soudu je jen soudním oddělením lidového soudu. Nelze proto namítat nepříslušnost této pobočky z důvodu, že je příslušný lidový soud.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 15. června 1955, 9 Co 180/55.)
Žalobce podal u lidového soudu ve Šternberku žalobu na náhradu manka, kterou mu žalovaný způsobil jako vedoucí jeho prodejny. Ježto žalovaný má stálý pobyt v Uničově, byla žaloba postoupena pobočce lidového soudu ve Šternberku v Uničově. Žalobce projevil s postoupením věci pobočce nesouhlas a odvolávaje se na ustanovení § 408 a) o. s. ř. žádal, aby věc byla projednána u dovolacího soudu.
Lidový soud ve Šternberku, pobočka v Uničově, žádosti nevyhověl s odůvodněním, že provádí-li spor pobočka lidového soudu, není tím porušeno ustanovení § 408 a) o. s. ř.. neboť pobočka je jen oddělením soudu ve smyslu § 15 zák. č. 66/1952 Sb. a je i zde dána příslušnost podle § 408 a) o. s. ř., neboť i pobočka jako součást soudu je soudem v sídle podniku ve smyslu § 408 a) o. s. ř.
Krajský soud stížnost žalobcovu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 15 zák. č. 66/1952