Input:

12/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2018 Garance

č. 12/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 2018 ve Florianópolis byly na 67. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1) .
Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí těchto změn.
Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 29. prosince 2018 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

The Red House
135 Station Road
Impington, Cambridge
CB24 9NP UK
t: +44 (0) 1223 233971
e. secretariat@iwc.int
Internet: www.iwc.int
RJL/JAC/32502
1. října 2018
OBĚŽNÍK KOMISAŘŮM A SMLUVNÍM VLÁDÁM
IWC.CCG.1341
Změny harmonogramu
Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (1946) přijaté na 67. zasedání Komise

V rámci 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC67), které se konalo ve Florianópolis, v Brazílii ve dnech 10, -14. září 2018, nebyly přijaty žádné změny odstávce 10 písm. e) ohledně nulových kvót pro komerční lov velryb, které vstoupily v účinnost v roce 1986 pro sezónu v pobřežních oblastech a v období 1983/86 pro sezónu na volném moři, Je proto nutné provést následující změny odstavců 11 a 12, a také tabulek 1, 2 a 3 harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (změny vyznačeny tučně kurzívou):
Odpovídajícím způsobem nahradit období 2016/2017 pro sezónu na volném moři a 2017 pro sezónu v pobřežních oblastech obdobím 2018/2019 pro sezónu na volném moři a 20191) pro sezónu v pobřežních oblastech.
Dále byly v rámci IWC67 přijaty úpravy ustanovení pro domorodý lov velryb pro obživu následujícími změnami odstavců 5, 13 a 15 harmonogramu (text určený ke smazání je znázorněn a text, jenž má být přidán, je znázorněn podtržením a tučným písmem).
Jiný provoz
5. Každá smluvní vláda vyhlásí pro všechny velrybolovky, které spadají do její právní působnosti a které nepřísluší k žádné tovární lodi nebo pozemní stanici, jednu nepřetržitou lovnou sezónu nepřesahující šest měsíců v průběhu jakéhokoli dvanáctiměsíčního období, kdy lze povolit lov nebo zabíjení plejtváků malých velrybolovkami. Bez ohledu na ustanovení tohoto odstavce lze pro Grónsko použít jednu nepřetržitou lovnou sezónu, kdy je povolen lov nebo zabíjení těchto kytovců, která nesmí překročit devět měsíců. Tento odstavec se nevztahuje na domorodý lov velryb pro obživu uvedeny v odst. 13 písm. b) podbod 3) odrážka ii) a odst. 13 písm. b) podbod 3) odrážka iii).
Kvóty pro lov kosticovců
13(a)...
(6) Počínaje rokem 2026 a za předpokladu, že byl vyvinut příslušný algoritmus pro limity zásahu velryb, zásahy/ lovné limity (včetně případných převodů nevyužitých rezerv populací)