R 12/2019; Byt. Insolvence. Správa cizího majetku (o. z.)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 12/2019 Sb. rozh.
Insolvence, Zajištění závazku, Správa cizího majetku (o. z.), Byt
§ 230 IZ ve znění do 31. 12. 2013, § 298 IZ ve znění do 31. 12. 2013
Je-li předmětem zajištění neužívaná bytová jednotka, patří mezi náklady spojené s její správou, jež se ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 insolvenčního zákona odečítají od výtěžku zpeněžení, i náklady vynaložené na spotřebované energie a služby související s chodem a provozem (společných částí) domu, v němž se bytová jednotka nachází.
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2017, sen. zn. 29 NSČR 94/2014 ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.94.2014.1)
Nejvyšší soud zamítl dovolání zajištěného věřitele České spořitelny, a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. KSPH 39 INS 6776/2010, 1 VSPH 2234/2013-B.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Usnesením ze dne 6. 11. 2013, č. j. KSPH 39 INS 6776/2010-B-52, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“):
1. Souhlasil s tím, aby insolvenční správkyně dlužníka (JUDr. Ing. H. H., LL. M.) vydala zajištěnému věřiteli České spořitelně, a. s. (dále jen „zajištěný věřitel Č“), výtěžek zpeněžení označených nemovitostí ve výši 42 932 731,73 Kč (bod I. výroku).
2. Uložil insolvenční správkyni:
a) provést vydání výtěžku podle seznamu přihlášek pouze u zajištěných pohledávek zjištěných nebo pravomocně určených do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí,
b) zapsat do upraveného seznamu přihlášek ke každé zjištěné pohledávce zajištěného věřitele Č, jaká částka na ni byla vyplacena nebo jaká zbývající částka se vypořádá při rozvrhu,
c) podat insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o vydání výtěžku do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (bod II. výroku).
2. Insolvenční soud – cituje § 298 odst. 1 až 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – vyšel z toho, že:
1. Podle nového (znovu předloženého) rozdělovacího návrhu insolvenční správkyně z 15. 10. 2013 (B-50):
a) Insolvenční správkyně zpeněžila nemovitosti náležející do majetkové podstaty dlužníka se souhlasem insolvenčního soudu prodejem mimo dražbu za částku 52 milionů Kč.
b) Podle kupní smlouvy činila kupní cena těch nemovitostí, které nejsou předmětem zajištění, 6 milionů Kč. Výtěžek zpeněžení nemovitostí, které jsou předmětem zajištění (zajišťují pohledávku zajištěného věřitele Č zjištěnou při přezkumném jednání ve výši 220 371 322,69 Kč), tak činí 46 milionů Kč.
c) Náklady spojené se zpeněžením, připadající na nemovitosti, které jsou předmětem zajištění, činí celkem 1 292 678 Kč (2,810 % výtěžku zpeněžení).
d) Náklady spojené se správou nemovitostí, které jsou předmětem zajištění, činí celkem 1 135 497,59 Kč (2,468 % výtěžku zpeněžení).
e) Odměna insolvenčního správce podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen „vyhláška“), činí 854 349,49 Kč. Spolu s částkou 179 413,40 Kč, odpovídající 21% dani z přidané hodnoty, jde celkem o částku 1 033,762,89 Kč.
f) K uspokojení pohledávky zajištěného věřitele Č tedy zbývá částka 42 538 061,52 Kč.
2. V novém rozdělovacím návrhu se ani přes snížení částky získané zpeněžením nemovitostí, které byly
 
 Nahoru