Input:

12/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968) Garance

č. 12/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 24. ledna 1969
o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
Na 22. zasedání Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod v Minsku byly dne 1. června 1968 sjednány Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968).
Národní shromáždění vyslovilo se Všeobecnými podmínkami souhlas a president Československé socialistické republiky je ratifikoval dne 13. ledna 1969.
Všeobecné podmínky vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem ratifikace.
Všeobecnými podmínkami jsou dále vázány Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.
Český překlad Všeobecných podmínek se vyhlašuje současně.
 
Ing. Marko v. r.
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci1) (VDP RVHP 1968)
Veškeré dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci oprávněnými provádět zahraniční obchod se uskutečňují podle následujících Všeobecných dodacích podmínek.
V těchto případech, kdy strany dojdou při uzavření smlouvy k závěru, že v důsledku specifičnosti zboží a/nebo zvláštnosti jeho dodávky je třeba se odchýlit od jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných dodacích podmínek, mohou odchylky dohodnout ve smlouvě.
HLAVA I
Uzavření smlouvy
§ 1
1. Smlouva se považuje za uzavřenou:
a) mezi přítomnými - v okamžiku jejího podpisu smluvními stranami;
b) mezi nepřítomnými - v okamžiku, kdy navrhující obdrží zprávu o bezvýhradném přijetí návrhu ve lhůtě uvedené v návrhu; není-li v návrhu určena taková lhůta, pak během 30 dnů počítáno ode dne odeslání návrhu.
2. Jestliže navrhující obdrží zprávu o přijetí návrhu s výhradou nebo po uplynutí lhůty uvedené v návrhu nebo v odstavci 1 písm. b) tohoto paragrafu, považuje se taková zpráva za nový návrh. Je-li však ze zprávy o přijetí návrhu obdržené s opožděním zřejmé, že zpráva byla odeslána před uplynutím lhůty uvedené v návrhu nebo v odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu, považuje se za opožděnou jen tehdy, jestliže strana, která učinila návrh, ihned uvědomí druhou stranu o opožděném obdržení zprávy.
3. Návrh se považuje za závazný pro navrhujícího, není-li v něm jinak výslovně stanoveno nebo nedošlo-li jeho odvolání kupujícímu před obdržením návrhu nebo zároveň s ním.
4. Za návrh ve smyslu těchto Všeobecných dodacích podmínek se považuje i objednávka a za přijetí návrhu se rozumí i potvrzení objednávky.
§ 2
1. Návrh i přijetí návrhu platí za podmínky, jestliže byly učiněny písemně. Za písemnou formu se považují i telegrafická a dálnopisná sdělení.
2. Přílohy,