Input:

R 12/1966 (tr.); Mladistvý. Ukládání trestu. Způsob výkonu trestu odnětí svobody Garance

č. 12/1966 Sb. rozh. tr.
Ukládá-li soud mladistvému, který nepřekročil 18. rok svého věku, nepodmíněný trest odnětí svobody, vysloví podle § 81 odst. 1 tr. zák. (ve znění zákona č. 56/1965 Sb.) a ve smyslu § 53 odst. 1 zák. č. 59/1965 Sb., že trest se vykoná v nápravně výchovném ústavu pro mladiství. Nemůže tedy rozhodovat o zařazení mladistvého do nápravně výchovné skupiny podle § 39a tr. zák. (ve znění zák. č. 56/1965 Sb.).
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 1966 - 5 Tz 47/65.)
Rozsudkem okresního soudu v T. ze dne 20. 9. 1965 sp. zn. 1 T 381/65 byl mladistvý obviněný, nar. 24. 10. 1947, uznán vinným trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 2, § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen podle § 132 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 a § 79 odst. 1 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 18 měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. ve znění novely zák. č. 56/65 Sb. rozhodl soud, že mladistvý obviněný tento trest odnětí svobody vykoná ve druhé nápravně výchovné skupině.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil výrok rozsudku, že mladistvý obviněný vykoná trest odnětí svobody ve druhé nápravně výchovné skupině a přikázal okresnímu