Input:

12/1964 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce, platné do 30.6.1988 Archiv

č. 12/1964 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce, platné do 30.6.1988
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 10. ledna 1964
o pěstitelském pálení ovoce
Ministerstvo potravinářského průmyslu stanoví podle § 1 a 6 dekretu č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb., a podle § 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
§ 1
(1)  Pěstitelé ovoce, kteří splnili stanovený nebo smluvní dodávkový úkol v příslušném druhu ovoce, mohou si v každém kalendářním roce dát vyrobit v ovocných lihovarech z ovoce nebo z odpadů při zpracování ovoce nebo vinných hroznů ovocné pálenky, a to:
a)  jednotná zemědělská družstva v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na každou členskou domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z vlastní sklizně družstva,
b)  členové jednotných zemědělských družstev, kteří nejsou účastni pěstitelského pálení uvedeného pod písm. a), v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně nebo pokud je obdrželi od družstva jako naturální plnění,
c)  ostatní pěstitelé v množství odpovídajícím nejvýše 10 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně.
(2)  Pro výrobu ovocných pálenek podle odstavce 1 odevzdají pěstitelé ovocnému lihovaru buď potřebné množství vlastního kvasu nebo přiměřené množství ovoce. Ministerstvo potravinářského průmyslu nebo orgán jím zmocněný určí, jaké množství jednotlivých druhů ovoce je přiměřené na 1 litr absolutního alkoholu. Tyto údaje musí být vyvěšeny na místě, kde se přejímá ovoce.
(3)  K domácnosti se kromě člena jednotného zemědělského družstva, popřípadě jiného pěstitele počítají osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti a společně se s ním stravují, jakož i osoby, které jsou výživou na něho odkázány, i když přechodně s ním ve společné domácnosti nežijí a společně se s ním nestravují.
§ 2
(1)  Povolení (ohlášku kvasů) k výrobě ovocných pálenek vydávají místní národní výbory na předepsaném tiskopise v jediném vyhotovení.1)
(2)  Povolení lze vydat, jen prokáže-li žadatel, že jsou splněny podmínky stanovené v § 1 odst. 1.
(3)  Povoluje-li místní národní výbor pálení jednotnému zemědělskému družstvu