Input:

R 12/1962; Manko Garance

č. 12/1962 Sb. rozh.
Skutečnost, že manko vzniklo také v důsledku nedostatečného obsazení prodejny pracovními silami, resp. i v důsledku nedostatku skladovacích prostorů, je nutno hodnotit podle okolností konkrétního případu jako spoluzavinění podniku (je-li dáno zavinění na straně podniku, resp. jeho orgánů) nebo jako objektivní příčiny jdoucí na vrub podniku (byla-li škoda způsobena také okolnostmi, za které nelze činit odpovědným podnik).
(Rozhodnutí krajské soudu v Brně z 10. listopadu 1961, 10 Co 524/60).
Žalující podnik uplatnil proti žalovanému hmotně odpovědnému vedoucímu prodejny nárok na zaplacení manka ve výši 22 624,- Kčs.
Okresní soud v Kroměříži vyhověl žalobě žalujícího podniku do výše 11 312,- Kčs a ve zbytku žalobu zamítl, když zjistil, že prodejna byla nedostatečně obsazena pracovními silami a že také skladové prostory nebyly vyhovující.
Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Při řešení otázky, zda nedostatečné obsazení prodejny pracovními silami je nutno hodnotit jako spoluzavinění podniku nebo jako tzv. objektivní příčiny, je třeba vycházet především z toho, že spoluvina podniku předpokládá zavinění na straně podniku a kde o takové zavinění nejde, jedná se o objektivní příčinu. V praxi v případě nedostatečného obsazení prodejny pracovními silami jde většinou o zavinění na straně podniku (srov. směrnice pléna NS z 9. listopadu 1961 čj. Pls 2/61; srov. např. i rozhodnutí č. 22/59 Sbírky rozh. čs. soudů).
Jen v těch výjimečných případech, kdy nedostatek pracovních sil byl vyvolán zvýšením pracovních úkolů jen na přechodnou dobu, nepřičítá se podle konstantní praxe soudů okolnost, že prodejna byla v té době nedostatečně obsazena pracovními silami, podniku jako spoluzavinění. Vychází se totiž z toho, že mimořádné vypětí sil nutné k zvládnutí převzatých povinností se občas vyskytuje v každém zaměstnání a že selhání při plnění i těchto přechodně zvýšených úkolů nemůže jít na úkor podniku socialistického sektoru ani v té formě, že by nutnost splnění zvýšených úkolů za ztížených podmínek bylo lze přičítat podniku ke spoluvině na vzniklé škodě (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 48/1959 Sb. rozh. čs. soudů; srov. také referát ke směrnici pléna NS ze 7. listopadu 1961 čj. Pls 2/61).
V těch případech však, kdy prodejna byla nedostatečně obsazena pracovními silami po dobu nikoliv jen na přechodnou a kdy současně na straně podniku nastaly takové okolnosti, že jimi byla způsobena škoda, za které však nelze činit odpovědným podnik, resp. jeho orgány, takže tu chybí zavinění podniku, nelze mluvit o spoluzavinění podniku a skutečnost, že prodejna nebyla dostatečně obsazena pracovními silami, je nutno za této situace hodnotit jako objektivní příčiny. K takové situaci dochází zejména v případě, že podnik byl nucen prodejnu otevřít v zájmu