Input:

č. 12/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 12/1961 Sb. rozh. tr.
Zkušební dobu při podmíněném propuštění třeba stanovit s přihlédnutím k chování odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody a k závažnosti spáchaného trestného činu tak, aby nejen postoj odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, ale i jeho chování, pracovní úsilí a život na svobodě odůvodňoval oprávněnost naděje, že povede řádný život pracujícího člověka.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 13. května 1960 - Tzv 10/60.)
Odsouzený odpykával trest odnětí svobody jedenácti let uložený mu rozsudkem býv. nižšího vojenského soudu Praha ze dne 2. července 1954, za pokus vraždy podle § 5 odst. 1, § 216 odst. 1 tr. zák. Pokusu vraždy se dopustil na vlastní manželce.
Podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody byl dne 11. prosince 1959, tedy po odpykání pěti let, sedmi měsíců a tří dnů trestu. Neodpykaná část trestu odnětí svobody činí pět let, čtyři měsíce a dvacetsedm dní.
Vojenský obvodový soud Mladá usnesením, které nabylo právní moci dne 11. prosince 1959, podmíněně propustil odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody po odpykání jeho poloviny, přičemž zkušební dobu stanovil na dva roky.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor - hlavní vojenský prokurátor proti usnesení vojenského obvodového soudu Mladá ze dne 11. prosince 1959, v neprospěch odsouzeného, zrušil napadené usnesení, pokud jím byla stanovena zkušební lhůta při podmíněném propuštění na dva roky a za nezměněného výroku o tom, že se odsouzený podmíněně propouští z výkonu trestu odnětí svobody, stanovil podle § 34 odst. 1 tr. zák. zkušební dobu na 6 (šest) let. Současně podmíněně propuštěnému podle § 34 odst. 2 tr. zák. uložil, aby se vystříhal nemírného požívání alkoholických nápojů.
Z odůvodnění:
Usnesení vojenského obvodového soudu Mladá, které nabylo právní moci dne 11. prosince 1959, napadl v zákonné tříměsíční lhůtě generální prokurátor - hlavní vojenský prokurátor stížností pro porušení zákona, v níž dovozuje, že sice podmíněné propuštění odsouzeného bylo správné, že však měla být stanovena delší zkušební doba a mělo být podmíněně propuštěnému uloženo přiměřené omezení směřující k tomu, aby vedl řádný život pracujícího člověka.
Stížnosti pro porušení zákona nutno přisvědčiti.
Podmíněně propuštěný byl v roce 1954 odsouzen proto, že dne 8. 5. 1954 ve svém bytě vyvolal hádku se svou manželkou, na kterou pak ve vražedném úmyslu dvakrát vystřelil ze služební pistole a způsobil jí střelnou ránu týlní krajiny lebky s proražením klenby lebeční a poškozením tvrdé pleny a mozku. Krátce po činu bylo u něho zjištěno 1,7 promile alkoholu v krvi. Rozsudek býv. nižšího vojenského soudu Praha zjistil u jmenovaného stálý sklon k nemírnému požívání alkoholu.
K rozhodnutí o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody došlo na návrh náčelníka NPT, v němž se uvádí, že odsouzený, který pochází z dělnické rodiny a sám je původním povoláním dělník, projevil po dobu výkonu trestu dobrý poměr k