Input:

č. 12/1960 Sb. rozh., Garance

č. 12/1960 Sb. rozh.
Příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a invaliditou.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. ledna 1959, Cz 582/58.)
Rozhodnutím Státního úřadu sociálního zabezpečení byl přiznán navrhovateli částečný invalidní důchod a současně došlo k úpravě úrazového důchodu, který navrhovatel pobíral.
Do tohoto rozhodnutí podal navrhovatel opravný prostředek, v němž uplatňoval, že jeho částečná invalidita je následkem pracovního úrazu, který utrpěl dne 10. května 1951 a domáhal se změny napadeného rozhodnutí v tom, aby mu byl přiznán částečný invalidní důchod ve výši 40 % průměrného ročního výdělku.
Lidový soud civilní v Praze opravnému prostředku navrhovatele nevyhověl.
Krajský soud v Praze změnil rozsudek soudu první stolice tak, že zjistil nárok navrhovatele na částečný invalidní důchod při pracovním úrazu. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl mimo jiné, že navrhovatel pobírá úrazový důchod za ztrátu 50 % výdělečné schopnosti, jež byla způsobena pracovním úrazem. Ježto navrhovatel je částečně invalidní ve smyslu § 2 odst. 3 vyhl. č. 250/1956 Ú. l., vznikl mu nárok na částečný invalidní důchod, který byl také navrhovateli přiznán, takže došlo k souběhu dvou důchodů. Poněvadž § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky SÚSZ č. 1/1957 Ú. l., stanoví, že s invalidním důchodem se při souběhu slučují, a to v jediný invalidní důchod, úrazové důchody vyplácené podle dosavadních předpisů o důchodovém pojištění, je v souladu s předpisy o sociálním zabezpečení, aby došlo k sloučení obou zmíněných důchodů v důchod jediný, a to v tomto případě v částečný invalidní důchod při pracovním úrazu podle § 16 odst. 1 zák. o soc. zabezpečení. Okolnost, že částečná invalidita podle posudku KPKSZ nevznikla výlučně následkem pracovního úrazu, nemůže být se zřetelem k ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 1/1957 Ú. l. rozhodující.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 85 zák. o soc. zabezpečení stanoví Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s Ústřední radou odborů podrobnosti k provedení dílu prvého části šesté zákona o sociálním zabezpečení, který obsahuje přechodná ustanovení. Podle tohoto ustanovení může být zejména stanoveno, za které dávky podle zákona o sociálním zabezpečení je považovat dávky, jež jsou poskytovány podle dosavadních předpisů a jež zákon o sociálním zabezpečení neupravuje. Na základě § 85 zák. o soc. zabezpečení byla pak vydána vyhláška č. 1/1957 Ú. l., jež mimo jiné v § 3 odstavci 3 pod a) ustanovuje, že s invalidním důchodem se při souběhu slučují v jediný invalidní důchod úrazové důchody vyplácené podle dosavadních předpisů o důchodovém pojištění. Tohoto ustanovení se krajský soud k odůvodnění svého názoru, že navrhovateli náleží částečný invalidní důchod při pracovním úrazu podle § 16 zák. o soc. zabezpečení, dovolává. Než takový závěr všeobecné povahy z uvedeného ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 1/1957 Ú. l. neplyne, neboť se v tomto ustanovení mluví toliko o invalidním důchodu a nikoli o invalidním důchodu podle § 16 zák. o soc. zabezpečení a ani na toto posléze uvedené ustanovení se zde výslovně neodkazuje. Takový