Input:

č. 12/1959 Sb. rozh., Garance

č. 12/1959 Sb. rozh.
Při určování úhrady osobních potřeb pro osobu žijící v cizině nutno přihlížet k tomu, zda určená částka může být pokládána za přiměřenou z hlediska své skutečné kupní síly.
(Rozhodnutí Nej vyššího soudu z 18. června 1958, Cz 197/58.)
Rodiče žalobce, který je zletilý a studuje na universitě v Curychu, jsou rozvedeni. Žalobcova matka je znovu provdána a žalobce žije se svou matkou, jíž byl svěřen do výchovy a výživy, trvale od doby okupace ve Švýcarsku. Otec po návratu z koncentračního tábora žije trvale v Československu.
Lidový soud civilní v Praze určil povinnost odpůrce platit navrhovateli na úhradu osobních potřeb měsíčně 1000 Kčs až do doby, kdy navrhovatel se bude moci sám živit.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu rozhodl, že usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Žalobce domáhal se již jednou po dosažení zletilosti úhrady osobních potřeb proti žalovanému v řízení vedeném u lidového soudu civilního v Praze. Rozhodnutí tohoto soudu, jímž byl žalovaný uznán povinným platit žalobci na osobní potřeby 3500 Kčs měsíčně, bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího soudu. V odůvodnění svého rozsudku poukázal Nejvyšší soud na to, že bylo povinností soudu především zjistit, zda skutečně a s jakým výsledkem žalobce studuje, kolik činí jeho odůvodněné osobní potřeby a jak je o úhradu jeho potřeb postaráno, případně jak bylo postaráno předtím, než žalovaný počal žalobci platit příspěvek na výživu. Dále poukázal Nejvyšší soud na to, že soud měl dříve než rozhodl, řádně zjistit výdělkové, majetkové i rodinné poměry obou rodičů, zejména matky, i když je znovu provdána. Konečně poukázal Nejvyšší soud na to, že soud nemohl nechat bez povšimnutí ani devisový důsledek svého rozhodnutí.
V novém řízení, v němž se žalobce znovu domáhá proti žalovanému úhrady osobních potřeb, nepřihlédl soud k důvodům, pro něž bylo zrušeno rozhodnutí v prvním řízení a spokojil se jen neúplným zjištěním, že žalobce studuje na universitě v Curychu v šestém semestru a že žalovaný poukazuje žalobci do Švýcarska peněžní podporu, při čemž nebylo zjištěno, za jakou dobu a v