Input:

12/1957 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů Garance

č. 12/1957 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
[zrušeno nepřímo č. 39/1960 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 16. března 1957
o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
Podle čl. II zákona č. 11/1957 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Dr. Škoda v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 12/1957 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. března 1954 č. 14 Sb.
o volbách do národních výborů, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I
Volební soustava
§ 1
Základní ustanovení
(1) Pracující lid vysílá do národních výborů své nejlepší představitele, kteří jsou hodni toho, aby se stali jeho zástupci, a kteří dávají záruku, že budou své úkoly řádně plnit.
(2) Volby do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
Obecné volební právo
§ 2
(1) Právo volit do národních výborů mají všichni občané Československé republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národní příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.
(2) Právo volit nemají však osoby, které byly pravomocně odsouzeny ke ztrátě volebního práva, a to po dobu, po kterou ztráta tohoto práva trvá, a osoby, které byly pravomocně zbaveny zcela nebo zčásti svéprávnosti pro duševní poruchu.
§ 3
Do národního výboru může být zvolen každý občan Československé republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.
§ 4
Příslušníci ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako všichni občané.
ČÁST II
Seznamy voličů
§ 5
Zápis do seznamu voličů
(1) Všichni občané Československé republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.
(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
§ 6
Sestavení seznamů voličů
(1) Seznamy voličů sestavuje rada místního národního výboru podle volebních okrsků.
(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.
(3) Seznamy voličů jsou společné pro volby do národních výborů všech stupňů.
§ 7
Vyložení seznamů voličů
(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží rada místního národního výboru seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí rada místního národního výboru občany způsobem v místě obvyklým.
(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Ve větších obcích, které nedosahují 5000 zapsaných osob a které určí rada okresního národního výboru, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí.
§ 8
Námitkové řízení
(1) Každý