Input:

č. 12/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 12/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Neplodnosť manželky ako objektívna spolupríčina hlbokého a trvalého rozvratu manželstva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 6. októbra 1955, Cz 413/55.)
Navrhovateľ domáhal sa rozvodu z viny odporkyne, pričom jej vinu na rozvrate videl okrem ním tvrdených menších väčších nedostatkov čo do vedenia domácnosti najmä v tom, že nemala počas 11 rokov trvajúceho spolužitia deti. Odporkyňa nesúhlasila s rozvodom a prejavila, že deti mať nemôže.
Ľudový súd v Topolčanoch zamietol návrh na rozvod manželstva. Dochádza k záveru, že manželstvo účastníkov je trvale a hlboko rozvrátené jednak už pre značne dlhý čas oddeleného žitia manželov a jednak aj preto, že navrhovateľ žije s inou ženou, s ktorou už má jedno dieťa a očakáva druhé. V otázke viny usúdil ľudový súd, že príčinou rozvratu bola jedine okolnosť, že odporkyňa vôbec nemôže mať deti; pokladá tuto skutočnosť za okolnosť, ktorá vznikla mimo vôle účastníkov a za ktorú takto nezodpovedajú, teda objektívnu príčinu rozvratu, pre ktorú by v zmysle §§ 30 a 31 zák. o rod. práve mohlo byť manželstvo rozvedené, avšak . manželstvo účastníkov predsa nerozvádza, lebo vraj odporkyňa nie je výlučne vinná na rozvrate a naopak výlučne vinným je navrhovateľ, ktorý porušuje manželskú vernosť. Preto nemožno jeho návrhu na rozvod v zmysle § 30 ods. 2 zák. o rod. práve vyhovieť.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Rozsudok ľudového súdu je v rozpore sám so sebou, keď na jednej strane vyslovuje, že príčinou