Input:

12/1951 Sb., Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami, platné do 30.6.1986 Archiv

č. 12/1951 Sb., Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami, platné do 30.6.1986
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. ledna 1951
o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:
Oddíl I.
Náhrada ztráty na výdělku.
§ 1.
(1)  Příslušníkům hasičstva, kteří jsou v pracovním poměru, se nahradí ztráta na odměně za práci po dobu nařízeného výkonu hasičské služby. Tato náhrada se neposkytuje příslušníkům hasičstva, kteří mají po dobu hasičské služby jiný právní nárok na příjem z pracovního poměru.
(2)  Rovněž se nahradí ztráta na odměně za práci osobám v pracovním poměru, které poskytují povinnou osobní pomoc pro účely požární ochrany, a to po dobu této pomoci. Jsou to osoby, které na vyzvání místního národního výboru nebo velitele hasičstva pomáhají hasičstvu nebo které hasí zpozorovaný požár, činí poplach nebo hlásí vznik požáru. Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí obdobně.
§ 2.
Pokud osoby uvedené v § 1 nejsou v pracovním poměru, nahradí se jim ztráta na výdělku, která jim vznikla v době nařízeného výkonu hasičské služby poskytnutí povinné osobní pomoci. Náhrada se však neposkytne, jestliže jim ztráta výdělku nezpůsobí vzhledem k jejich majetkovým a výdělkovým poměrům zvláště citelnou hmotou újmu.
§ 3.
Výcvik dobrovolného hasičstva se koná zásadně mimo pracovní dobu. Nařídí-li se výjimečně, aby se konal v pracovní době, platí o náhradě ztráty na výdělku ustanovení § 1 odst. 1 a § 2.
§ 4.
(1)  O náhradě ztráty na výdělku (§§ 1 až 3) rozhoduje a náhradu poskytuje příslušný místní národní výbor; osoby v pracovním poměru jsou při tom povinny předložit potvrzení zaměstnavatele o výši ušlé odměny za práci.
(2)  Ztrátu na výdělku (§§ 1 až 3) příslušníkům závodního hasičstva nahradí závod.
§ 5.
Výkon hasičské služby, hasičského výcviku a povinné osobní pomoci nesmí být nikomu na újmu v jeho právech a nárocích z jeho pracovního poměru, a to ani tehdy, závisí-li tyto nároky a práva na skutečném výkonu práce.
Oddíl 2.
Náhrada škody na věcech.
§ 6.
(1)  Na věcech se nahrazuje