Input:

119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění účinném k 30.1.2021 Archiv

č. 119/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
537/2004 Sb.
(k 22.10.2004)
mění § 22 odst. 1 písm. a) a § 51 odst. 2
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 68 vkládá nový odst. 3
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 76 odst. 4 nahrazuje slova
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 5 písm. f), § 39 odst. 1 písm. c), § 58 odst. 7, bod 22 části první přílohy
170/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 46 odst. 3 a § 51 odst. 2
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 22 odst. 4
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17 odst. 4, § 18 odst. 3, § 21a, § 30, § 46 odst. 5 a 7, § 49 odst. 1 a 2, § 50 odst.9, § 51 odst. 7 a 8 a § 73 odst. 4 písm. a) až c), § 81 odst. 5
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 3, § 10 odst. 2, § 74, § 75 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
484/2008 Sb.
(k 1.2.2009)
mění; celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 22
ÚZ 48/2009 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 1 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 77 odst. 6
148/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 20 odst. 1
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 33 a § 36 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 42 odst. 3
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění; celkem 149 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2013 Sb.
(k 30.9.2013)
mění § 44; nové přechodné ustanovení
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 9, § 17, § 23, § 24, § 33, § 77a; nová přechodná ustanovení
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění § 29, § 63 odst. 7 a § 76a
229/2016 Sb.
(k 6.8.2016)
mění § 18, § 20, § 27, § 29, § 39, § 41, § 49, § 56, § 57, § 73a, § 76, § 76a, § 76b, § 76c, § 76d; vkládá § 20a
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 39a odst. 1, 2 a 3 a § 50 odst. 3
455/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění § 22 odst. 1 písm. a)
183/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 18 odst. 3 písm. c)
13/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
mění, celkem 178 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.
(3)  Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,
b) zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva3) ,
d) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,
e) zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, pouze pro jejich potřebu a
f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České republiky1) , Vojenskou policií33) , bezpečnostními sbory1a) , Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního