Input:

119/1964 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, platné do 30.6.1978 Archiv

č. 119/1964 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, platné do 30.6.1978
[zrušeno č. 44/1978 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 18. června 1964
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky
a) chemických výrobků včetně výrobků z plastických hmot,1)
b) průmyslových hnojiv a prostředků na ochranu rostlin,
c) gumárenských a osinkových výrobků a
d) výrobků průmyslu celulózy a papíru; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.
ČÁST DRUHÁ
Společná ustanovení
Oddíl 1
§ 2
Hospodářské smlouvy
(k § 152 zákona)
(1) Odběratel zasílá návrh smlouvy (objednávku) dodavateli nejméně ve dvou vyhotoveních nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před čtvrtletím, ve kterém má být uskutečněna první dodávka; u dále uvedených výrobků však nejpozději v těchto lhůtách počítaných před čtvrtletím, v němž má být uskutečněna první dodávka:
 
a)
čisté chemikálie
13 týdnů
b)
textilní a kožedělné pomocné přípravky
11 týdnů
c)
materiály pro povrchovou úpravu
9 týdnů
d)
výrobky z monokrystalů a syntetického křemene
13 týdnů
e)
bezdýmné prachy
8 týdnů
f)
plastické kůže s textilním podkladem, pogumovaný textil a konfekce z pogumovaného textilu
13 týdnů
g)
nové druhy tvarovaných lisovaných výrobků nevyžadujících vývojové řešení
18 týdnů
h)
nové druhy tvarovaných výrobků z lehčených hmot
13 týdnů
ch)
celuloid
11 týdnů
i)
pneumatiky
7 týdnů
j)
dopravní pásy
13 týdnů
k)
opravný materiál
8 týdnů
l)
nové druhy pneumatik a vzorů (desénů) pro první vybavení a s určením pro vývoz
30 týdnů
m)
pogumované výrobky, jejichž výrobu zajišťuje dodavatel podle seznamu výrobků ministerstva chemického průmyslu včetně kovových dílů
13 týdnů
n)
ostatní gumárenské výrobky (klínové řemeny, technická pryž)
8 týdnů
 
z toho hadice s ocelovými spirálami a textilním podkladem
13 týdnů
o)
výrobky z osinku
8 týdnů
p)
vlákniny (dřevovina, buničina a jiné vlákniny) a sulfitové výluhy
7 týdnů
r)
papíry a kartóny
7 týdnů
s)
lepenky a zušlechtěné lepenky
6 týdnů
t)
krytinové a izolační lepenky, izolační papíry, pásy a plsti, voskovaná plátna a voskované ubrusy, asfaltové skleněné tkaniny, podlahoviny s textilním podkladem a ubrusoviny
8 týdnů
u)
zušlechtěné papíry a kartóny
8 týdnů
v)
výrobky z papírů, kartónů a lepenek (kromě výrobků uvedených pod písm. w), x), y), z)
9 týdnů
w)
výrobky z papírů, kartónů a lepenek u nichž je třeba zvláštních surovin, nových nástrojů nebo jiných zvláštních pomůcek
18 týdnů
x)
výrobky z papírů, kartónů a lepenek s tiskem, u nichž je třeba nových štočků, nových rytin nebo nových ofsetových ploten (tj. s neopakovatelným tiskem)
13 týdnů