Input:

119/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú.l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú.l. Archiv

č. 119/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú.l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 3. srpna 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle § 8 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 20 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:
Čl. I
§ 5 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l., ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l., se mění, doplňuje a zní takto:
㤠5
(1)  Chmelařství, národní podnik v Žatci, ve spolupráci s Výzkumným ústavem chmelařským v Žatci provede podle množitelského plánu ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství každoročně výběr chmelnic s šlechtěnými a krajovými odrůdami. Na základě výběru pořídí Chmelařství, národní podnik v Žatci, seznam (přihlášku) chmelnic s přesným označením odrůdy a stupně množení, jmen množitelů, míst a s přesným označením vybraných chmelnic evidenčními čísly, jejich výměrou a stářím a odevzdá dva opisy seznamu (přihlášky) postupně nejpozději do 30. června běžného roku Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, pobočce v Žatci. Do seznamu (přihlášky) se nezařadí porosty chmele vysazené v běžném roce, ani chmelnice, které vykazovaly v předchozím roce onemocnění virovou kadeřavostí chmele u vyššího počtu rostlin než 0,5 %.
(2)  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pobočka v Žatci, provede podle seznamu (odstavec 1) ve všech vybraných elitních, šlechtěných a krajových chmelnicích přehlídku, přičemž vyznačí zejména nemocné keře. O přehlídce pořídí zápis, jeho jedno vyhotovení odevzdá ihned po přehlídce množiteli, jedno vyhotovení předá postupně, nejpozději do 31. srpna běžného roku Chmelařství, národnímu podniku v Žatci, a jedno vyhotovení si ponechá. Nemocné keře i nemocné letorosty vyznačené přehližitelem jsou množitelé povinni odstranit do 30. září běžného