Input:

č. 119/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 119/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
V řízení, v němž se uplatňuje nárok na náhradu škody, nemůže nezletilec před soudem samostatně jednat, a to ani byla-li škoda nezletilcem způsobena v pracovním poměru.
Porušení zákona podle § 210 o. s. ř. nepředpokládá zaviněné pochybení soudu, jehož rozhodnutím byl zákon porušen.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. června 1955, Cz 198/55.)
Žalobce zažaloval žalovanou o zaplacení 747,60 Kčs a tvrdil k odůvodnění žaloby, že žalovaná pracovala v jeho provozovně jako pomocná kancelářská síla a dne 3. ledna 1953 vypravovala krycí desky, které byly nakládány na dvě nákladní auta. U prvého žalovaná řádně vyplnila dodací list, u druhého se však spokojila nečitelným podpisem závozníka a nezjistila číslo auta, kterým byly desky odváženy, ačkoli to byla její povinnost. Tím se stalo, že nebylo lze zjistit, kdo vlastně krycí desky odvezl a žalobci vznikla tak škoda v uplatněné výši.
Lidový soud civilní v Praze vyhověl návrhu na vydání platebního rozkazu, který byl žalované doručen do vlastních rukou a nabyl formálně moci práva.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že platebním rozkazem lidového soudu civ. v Praze byl porušen zákon, platební rozkaz zrušil a věc vrátil lidovému soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Při šetření konaném před podáním stížnosti pro porušení zákona vyšlo najevo, že se žalovaná narodila B. února 1938. Byla jedy v době vydání i doručení platebního rozkazu 161etá, t. j. nenabyla dosud zletilosti. Proto nebyla v tomto případě ani procesně způsobilá. Podle § 24 o. s. ř. může totiž